eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Remont odcinka jezdni ul. Daszyńskiego wraz z wymianą sieci wodociągowej PE 160, działka 185/2 obręb 0001 Myślibórz gm. MyślibórzOgłoszenie z dnia 2022-07-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont odcinka jezdni ul. Daszyńskiego wraz z wymianą sieci wodociągowej PE 160, działka 185/2 obręb 0001 Myślibórz
gm. Myślibórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957476051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont odcinka jezdni ul. Daszyńskiego wraz z wymianą sieci wodociągowej PE 160, działka 185/2 obręb 0001 Myślibórz
gm. Myślibórz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f28a7108-fcfc-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009334/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa odcinak ul. Daszyńskiego dz. 185/2 obr. 0001 Myślibórz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00242418/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.37.2022.JK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka jezdni ul. Daszyńskiego wraz z wymianą sieci wodociągowej PE 160, działka 185/2 obręb 0001 Myślibórz gm. Myślibórz.
2. Zakres prac obejmuje wykonanie:
1) Roboty przygotowawcze:
• Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót według wskazanego zakresu.
2) Roboty rozbiórkowe:
• Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 (dł. 54 m),
• Rozbiórka ławy pod krawężnik betonowy (54x0,065= 3,51 m3),
• Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 7cm (pow. 330 m2),
• Rozbiórka podbudowy do głębokości 50 cm (330 x 0,5= 165 m3),
3) Sieć wodociągowa:
• Wymiana sieci wodociągowej fi 160 na długości remontowanego odcinka drogi (34m) wraz z wymianą zasuw i ponownym włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej. Prace należy wykonać na warunkach i pod nadzorem miejscowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. siedzibą w Myśliborzu,
4) Podbudowy:
• Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie ( pow. 330 m2),
• Warstwa mrozoochronna związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 30 cm,
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20 cm,
5) Nawierzchnie:
• Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna AC11S (nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm (pow. 330m2),
• Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza AC16W (nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5cm (pow. 330m2),
6) Elementy ulicy:
• Ustawienie krawężników betonowych
-Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo – piaskowej (dł. 54m),
-Ława betonowa z oporem pod krawężnik 90,75x54=3,78m3)
-Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 wystające na podsypce cementowo-piaskowej
(dł. 9,6m),
-Ława betonowa z oporem pod krawężnik (0,07x9,6=0,67m3)
7) Roboty wykończeniowe:
• Humusowanie warstwę humusu grubości 5 cm z obsianiem (pow. 92m2).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczna unieważnienia:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.)

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 446450,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 446450,89 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.