eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w Mieście MysłowiceOgłoszenie z dnia 2021-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w Mieście Mysłowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270647904

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stadionowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 222 60 43

1.5.8.) Numer faksu: 32 333 11 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zomm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zomm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w Mieście Mysłowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bfb3112-4b74-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zomm.bip.info.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodne z
regulaminem korzystania z systemu miniPortal

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla Wykonawców biorących udział w
procesie udzielania zamówień
w Zakładzie Oczyszczania Miasta sp. z o. o. w Mysłowicach:
Działając zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja
2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO, informujemy zgodnie z art. 13 RODO, że:
1. Administratorem Danych jest Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. w Mysłowicach., 41-400
Mysłowice ul. Stadionowa 11; e-mail: biuro@zomm.pl ; Tel 322221140.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - jw.; e-mail: odo@zomm.pl
; Tel 322221140.
3. Podstawy Prawne i cele przetwarzania Państwa danych.
Dane Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Celem przetwarzania będzie
realizacja procedur związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie
będzie się odbywało w oparciu o następujące przepisy:• ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)•
rozporządzenie ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2017 r. poz 1126)
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.
553 ).4. Przekazywanie danych.
Państwa dane będą przekazywane:
• wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne. Ograniczenie tego dostępu może wystąpić
w szczególnych uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
• wszystkim podmiotom, z którymi ZOM Mysłowice zawarł umowy powierzenia dla realizacji zadań
związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ponieważ
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, z uwzględnieniem ograniczenia, o
którym mowa w punkcie 4.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZOM, ma prawo żądania do:
7.1 dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
7.2 sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
7.3 usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
7.4 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
7.5 przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
7.6 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w szczególności nie będą
podlegać profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informujemy że przetwarzanie danych osobowych w
związku z udziałem w postępowaniu
o zamówienia publiczne odbywa się podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W związku z tym w Państwa
przypadku nie przysługują Państwu prawa zawarte w punktach 7.3, 7.4 i 7.5 klauzuli informacyjnej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOM/12/2021/DWO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zawarcie umowy ramowej na sukcesywną dostawę worków foliowych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w Mieście Mysłowice.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z jednym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19640000-4 - Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie będzie badał, czy
wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: za termin dostawy (nie krótszy niż dwa 2 ale nie dłuższy niż 14 dni)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:
 prowadzi działalność, która pozwoli na wykonanie dostaw określonych przez Zamawiającego,
 należycie wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert, a w przypadku umów ciągłych, których okres obowiązywania nadal trwa, nadal wykonuje, dostawę worków na selektywne odpady komunalne o pojemności 80 i 120 litrów, w łącznej ilości nie mniejszej niż 1.000.000 sztuk. Ww. warunek dostawy co najmniej 1.000.000 sztuk będzie spełniony, jeżeli dostawa ta będzie zrealizowana na podstawie nie więcej niż 2 umów,
 średni roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, za okres 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wynosi nie mniej niż 250.000,00 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 111 ustawy PZP oraz, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników,
c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
W przypadku spółek cywilnych należy złożyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników,
d) Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
f) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia:
a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 114 ustawy PZP,
b) Oświadczenia o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres ostatnich 3 lat obrotowych z podziałem na poszczególne lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, na podstawie art. 115 ustawy PZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zestawienia wykonanych lub wykonywanych dostaw (załącznik nr 4), wraz ze wskazaniem wartości netto, okresu ich wykonywania, ich przedmiotu oraz podmiotu, na rzecz którego wykonano dostawy, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostaw (referencje),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.(załącznik nr 3 SWZ). Wykonawca może wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
b. wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie,
c. precyzować zakres umocowania,
d. upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców,
e. być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Oświadczenia należy załączyć do oferty).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 10.6. SWZ składa każdy z Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9. SWZ przy czym:
a. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.2) SWZ składa wspólnie podmiot ubiegający się o zamówienie,
b. dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.9.1) SWZ składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte we Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili podpisania Umowy –
zmianie może ulec termin realizacji Umowy,
c. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Pod pojęciem siły wyższej będzie rozumiane zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Zamawiającego ani Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
3. W celu przeprowadzenia zmiany ceny w zakresie określonym w pkt 27.2. SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów, z której będą wynikały dane umożliwiające zwiększenia należnego wynagrodzenia, a w tym ilość osób zatrudnionych z wynagrodzeniem minimalnym.
4. Zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie zmiany inne niż wymienione w pkt 27.2. SWZ, niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy PZP i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z jednym wykonawcą

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.