eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sędziszów Małopolski › "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" - przy przystanku osobowym Sędziszów Małopolski - Wschód (IV)Ogłoszenie z dnia 2023-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” – przy przystanku osobowym Sędziszów Małopolski – Wschód (IV)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sędziszów Małopolski

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sędziszów Małopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-120

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@sedziszow-mlp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow-mlp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773435

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” – przy przystanku osobowym Sędziszów Małopolski – Wschód (IV)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b242908-fe1f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00278734

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032712/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” – przy przystanku osobowym Sędziszów Małopolski – Wschód (IV)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237724

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PPiZP.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 193094,5 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej– przy przystanku osobowym Sędziszów Małopolski” – Wschód (IV) zgodnie z zakresem robót wynikającym z Dokumentacji technicznej i Przedmiaru robót.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Przygotowanie terenu budowy,
2) Odhumusowanie obszaru pasa przeznaczonego pod obiekty budowlane,
3) Rozbiórkę konstrukcji jezdni i elementów wyposażenia,
4) Wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
5) Wykonanie koryta dla nowej konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych,
6) Wykonanie elementów ulic – krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników, stref oczekiwania i ścieżek dla pieszych,
7) Wykonanie elementów oświetlenia,
8) Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – balustrad,

Uwaga!
Przedmiotowe postępowanie obejmuje swoim zakresem jedynie część elementów zawartych w Dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik 6 do SWZ. Zakres prac objęty niniejszym zamówieniem został wyszczególniony w Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik 4 do SWZ.

3. Szczegółowy zakres robót określa: Dokumentacja techniczna, Przedmiar robót oraz STWiORB. stanowiące Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 284753,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 284753,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 284753,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8180002067

7.3.3) Ulica: 3-go Maja

7.3.4) Miejscowość: Sędziszów Małopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 39-120

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 284753,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.