eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzybórz › Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście MiędzybórzOgłoszenie z dnia 2023-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Międzybórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854889

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Międzybórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-513

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@miedzyborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miedzyborz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e69ea0e-f8b6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e69ea0e-f8b6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00278404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047123/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227445

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.1.1c.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przedmiotem zamówienia jest Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz.
Przedmiotem inwestycji jest remont w około 40 % wszystkich istniejących dróg w mieści Międzybórz. Budowa oraz odtworzenie poprzez ulepszenie nawierzchni dróg w celu zlikwidowania licznych wybojów oraz zniekształceń zarówno w profilu poprzecznym jak i podłużnym. Deformacje nawierzchni świadczą o utracie jej nośności braku prawidłowego odwodnienia bez zachowania spadków oraz wypiętrzone lub zniesione pobocza wpływają na degradację dróg co po budowie kanalizacji sanitarnej zwiększyło wzrost zanieczyszczeń nawierzchniowych i podbudowy drogowej, co wpłynęło na bezpieczeństwo w użytkowaniu dróg. Skanalizowanie miasta jest pozytywnym aspektem a co za tym idzie pozwala podnieść jakość ochrony środowiska na tym terenie. Konsekwencją jest modernizacja dróg. Budowa i odtworzenie nawierzchni jak również zapewnienie wjazdów do posesji prywatnych oraz zjazdów podwyższy jakość organizacji ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa i komfortu dla mieszkańców około 3486 mb dróg do wykonania po budowie kanalizacji sanitarnej jest bezwzględna i nie podlegająca wątpliwości potrzebą dla miasta Międzybórz. Nawierzchnie asfaltowe, którymi zostaną pokryte drogi miejskie ożywią miasto oraz pozwolą na migrację młodego mobilnego pokolenia żyjącego w zdrowym środowisku. Podstawą budowy i odtworzenia infrastruktury drogowej miasta Międzybórz będzie wykonanie projektów drogowych oraz zatrudnienie nadzoru inwestorskiego jak również wykonanie prac budowlanych.”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3950000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3950000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3950000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6221088982

7.3.3) Ulica: Kościelna 3

7.3.4) Miejscowość: Granowiec

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3950000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.