eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczyna › 1. Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastr. technicz. zagospodarowaniem terenu w Studzienicach. 2. Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastr. technicz. i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie.Ogłoszenie z dnia 2022-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
1. Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastr. technicz. zagospodarowaniem terenu w Studzienicach.
2. Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastr. technicz. i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pszczyna@pszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1. Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastr. technicz. zagospodarowaniem terenu w Studzienicach.
2. Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastr. technicz. i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b185fcb4-0cdc-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011007/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach

1.1.10 Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej pszczy-na@pszczyna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania sytemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3. Identyfikator postępowania i link z dostępem do postępowania na miniPortalu niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.0038.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach przy ul. Św. Jana Pawła nr 74 realizowana na podstawie decyzji z w sprawie pozwolenia na budowę nr 347/22 z 11 maja 2022 roku z uzyskaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie, oraz demontaż odcinka istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik do zgłoszenia nr AB-XI.6743.225.2022.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają: decyzja w sprawie pozwolenia na budowę nr 347/22 z 11.05.2022r, załączona dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załącznik nr 7do SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie przy ul. Powstańców Śląskich 25 z uzyskaniem decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają:załączona dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załącznik nr 7 do SWZ, które należy traktować na etapie prowadzonego postępowania przetargowego, jako materiały wyjściowe do uzyskania przez Wykonawcę decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00 ( słownie: cztery miliony złotych), niezależnie od ilości części zamówienia, na które składa ofertę.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
4.1. Doświadczenie zawodowe:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

4.1.a) w przypadku składania oferty na Część I: co najmniej jedno zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej
o kubaturze min.: 2500 m3, co najmniej jedno zadanie polegające na przebudowie sieci kablowej o wartości robót min. 20.000,00 zł brutto.

Przywołane w pkt 4.1a) doświadczenie zawodowe Wykonawca możne traktować rozłącznie i może być wykonane w ramach odrębnego zamówienia.

4.1.b) w przypadku składania oferty na Część II: co najmniej jedno zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze min.: 3.000 m3
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią ten warunek.

Pod pojęciem „budowy” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane).

Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek prze-znaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie ko-lejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§ 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

4.2. Kadra techniczna:
Zamawiający wymaga, aby Zamawiający, w przypadku składania oferty na Część I lub Część II wykazał dysponowanie minimum:
4.2a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).

4.2.b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w rozumieniu przepi-sów Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).
4.2.c) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).
Minimalne doświadczenie osób wymienionych w pkt 3.4.2a) ÷ 3.4.2c): 2 lata przy budowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 1000m3 (okres ten odnosi się do okresu pełnienia określonej funkcji
4.2.d) jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).
Minimalne doświadczenie w/w osoby: doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy dla min 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej (zgodnie z ustawą o drogach publicznych) za minimalną kwotę 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)

4.2.e) jedną osobą posiadającymi uprawnienia do projektowania w budownictwie w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowej i wentylacji, jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych w przypadku składania oferty na Cześć II zamówienia,
zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub spełniającej warunki, o których mowa w usta-wie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych, projektowych oraz kwalifikacji zawodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli od-rębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające-go, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złoże-niem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; ;
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem, albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności ;
4. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lu-tego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kubatury, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z za-łączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane na-leżycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-czyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale IV pkt 3.4.1 – Załącznik nr 5 do SWZ
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o pod-stawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale IV pkt 3.4.2.; - Załącznik nr 4 do SWZ.
3 polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale IV pkt 3.3.SWZ, wraz z dowodem opłacenia składki.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.118 ustawy (jeżeli dotyczy).
3. Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

zadanie 1: 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
zadanie 2: 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór przyszłej umowy z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyra-żoną na piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygo-rem nieważności takiej zmiany, na zasadach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4), ust. 2 Pzp.
3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 Pzp następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Finansowanie zamówienia:
a. Środki własne;
b. Środki zewnętrzne z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z dokumentami programu dostępnymi pod linkiem https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21649, w tym również określających zasady finansowania inwestycji i wypłaty środków finansowych Wykonawcy realizującemu zadania inwestycyjne.

2. Pełna nazwa zamówienia:
1. Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach przy ul. Św. Jana Pawła II nr 74.
2. Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie przy ul. Powstańców Śląskich nr 25.

3. Podstawy wykluczenia:
2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt1-6 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służącym ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835), oraz w art. 5k rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z 13 lipca 2014 roku. (przesłanki obligatoryjne).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.