eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz wykonywanie prac gospodarczo-konserwatorskich.Ogłoszenie z dnia 2022-07-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz wykonywanie prac gospodarczo-konserwatorskich.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322063

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 23

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 295 94 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: da@dabrowag.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowag.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz wykonywanie prac gospodarczo-konserwatorskich.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d357c0a-0cbf-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00277767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073653/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz wykonywanie prac gospodarczo-konserwatorskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d357c0a-0cbf-11ed-8000-d680d39e541a

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych - https://ezamowienia.gov.pl
W sytuacji problemów technicznych Platformy e-Zamówienia lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego poprzez System, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: da@dabrowag.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej, opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy
ul. Granicznej 23, tel. 32 295 95 12, poczta elektroniczna: sekretariat.dyrektora@dabrowag.sr.gov.pl
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Sądu, bądź na adres poczty elektronicznej: iod@dabrowag.sr.gov.pl lub telefonicznie: +48 532 14 18 14.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi usługi na rzecz Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednakże nie krócej niż przez okres wymagany do archiwizacji dokumentów lub wskazany w innych przepisach prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie przewidzianym w przepisach prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie przez Dyrektora Sądu Rejonowego
w Dąbrowie Górniczej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
9. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG-25-16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej oraz wykonywanie prac gospodarczo - konserwatorskich” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 8 do SWZ i projektem umowy w pomieszczeniach najmowanych przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej:
• przy ulicy Granicznej 23 oraz Granicznej 21 o łącznej powierzchni 5088,08m2
• przy ulicy Zawidzkiej 10 o powierzchni 237,70 m²
• przy ulicy 3-go Maja 22 powierzchni 57,30 m²

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie (2) usługi polegające na świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych przez okres co najmniej 6 miesięcy każda, o powierzchni sprzątania co najmniej 5000 m2 i o wartości umowy nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda;
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
- co najmniej ośmioma osobami, które będą świadczyły usługi sprzątania posiadającymi minimum 6 miesięczny staż w pracy polegającej na sprzątaniu w obiektach biurowych zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ,
- co najmniej jedną osobą wykonującą prace gospodarczo – konserwatorskie, która powinna posiadać uprawnienia kwalifikacyjne SEP do 1KV.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) usług polegających na świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych przez okres co najmniej 6 miesięcy każda, o powierzchni sprzątania co najmniej 5000 m2 i o wartości umowy nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wzór wykazu zawiera załącznik nr 5 do specyfikacji,
• dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
• wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu zawiera załącznik nr 6 do specyfikacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w Rozdziale V specyfikacji (treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 2 do SWZ),
2) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 3 do SWZ),
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane wraz z ofertą na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (jeżeli dotyczy) (treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 4 do SWZ),
4) oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani (w treści formularza ofertowego),
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca w przypadku osób fizycznych,
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli wymagane,
8) dokument wadium w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna,
9) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączać do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy w zakresie:
1) zachowanie istniejących postanowień umowy będzie niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji,
2) zmiana będzie konieczna w celu umożliwienia wykonania umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
3) w wypadku wystąpienia siły wyższej konieczne jest dostosowanie sposobu wykonania umowy do zmienionych okoliczności,
4) wykrycia omyłek rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać ich usunięcie i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w sposób jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego.
5) zmniejszenia zakresu świadczonych usług w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych u zamawiającego, czasowego lub stałego wyłączenia pomieszczeń (budynków) z eksploatacji i w związku z tym zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy,
6) zmiany stawki podatku od towarów i usług.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-10 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.