eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogów › Naprawa dróg w Nadleśnictwie RogówOgłoszenie z dnia 2022-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Naprawa dróg w Nadleśnictwie Rogów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 20

1.5.2.) Miejscowość: Rogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-063

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 90 31

1.5.8.) Numer faksu: 46 874 90 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_lzdrogow@sggw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzdrogow.sggw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://lzdrogow.sggw.edu.pl/drogi_2022/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka organizacyjna państwowej szkoły wyższej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa dróg w Nadleśnictwie Rogów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92157c50-0372-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001365/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Naprawa dróg w Nadleśnictwie Rogów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256246/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP B1/05/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa dróg na terenie Leśnictwa Jasień zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
Szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją dróg przewidzianych do remontu znajduje się w załączniku nr 2a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 50091,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa dróg na terenie Leśnictwa Strzelna zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
Szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją dróg przewidzianych do remontu znajduje się w załączniku nr 2b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 31700,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa dróg na terenie Leśnictwa Głuchów zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
Szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją dróg przewidzianych do remontu znajduje się w załączniku nr 2c do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 14653,33 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa dróg na terenie Leśnictwa Jasień zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
Szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją dróg przewidzianych do remontu znajduje się w załączniku nr 2d do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.5.5.) Wartość części: 52766,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy czym zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy czym zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy czym zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.