eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › "Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) i opakowań tworzyw sztucznych ( kod odpadu 15 01 02 ) z PSZOK w Kętach"Ogłoszenie z dnia 2022-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) i opakowań tworzyw sztucznych ( kod odpadu 15 01 02 ) z PSZOK w Kętach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) i opakowań tworzyw sztucznych ( kod odpadu 15 01 02 ) z PSZOK w Kętach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1329bb43-e7ed-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00203927/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PK/01/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 421200 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07) i opakowań tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) z PSZOK w Kętach.
2. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 699).
3. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie do 630 Mg w tym: do 600 Mg odpadów wielkogabarytowych i do 30 Mg odpadów opakowań tworzyw sztucznych (z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej ilości w okresie obowiązywania umowy lecz nie mniejszej niż 10% Mg).
4. Termin realizacji zamówienia do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Dostarczona ilość odpadu w okresie trwania umowy nie będzie mniejsza niż 10% Mg wskazanej w swz.
6. Odpady przeznaczone do dalszego zagospodarowania pochodzą z PSZOK zlokalizowanego w Kętach, ul. Mickiewicza 8 oraz z PSZOK zlokalizowanego w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne bn.
7. Odpady zebrane w PSZOK będą pochodzić od właścicieli nieruchomości Gminy Kęty i Gminy Osiek.
8. Odpady transportowane w całości bez procesu zgniatania, wanną transportową o jednorazowym załadunku do 5 Mg.
9. Odpady będą transportowane do miejsca wskazanego przez Wykonawcę.
10. Rozładunek mechaniczny we wskazanym miejscu z dogodnym dojazdem i możliwością manewrowania ciężkim pojazdem.
11. Odpady ważone na legalizowanej wadze wykonawcy.
12. Kwit wagowy z legalizowanej wagi będzie dostarczony wraz z fakturą na każdy transport do Wykonawcy i załączony do faktury rozliczeniowej za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu.
13. Przekazanie odpadów do zagospodarowania będzie odbywało się w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze.
14. Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania odpadów na wystawionych przez Zamawiającego Kartach Przekazania Odpadów w systemie BDO.
Przejęcie odpadów następuje po dostarczeniu odpadów przez Zamawiającego do instalacji.
Odpady przekazane do zagospodarowania będą transportowane przez Zamawiającego na jego koszt.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy:
1) Obowiązkiem wykonawcy będzie poddanie odpadu procesowi przetworzenia i zagospodarowania odpadu.
2) Wykonawca w ustawowym terminie przekaże pismem informacje o przeprowadzonym procesie i sposobie zagospodarowania frakcji pozyskanych z odpadu.
3) Wykonawca określi poziom recyklingu uzyskany z przeprowadzonego procesu zagospodarowania odpadu w celu obliczenia poziomu recyklingu dla przekazanego odpadu dla każdej z Gmin oddzielnie.
4) Wykonawca potwierdzi każdorazowo przy dostawie w systemie BDO ilości dostarczonego odpadu.
5) Wykonawca w okresie trwania umowy nie będzie powstrzymywał się od odbioru odpadów bez względu na okoliczności.
6) Odpady będą ważone na wadze dostawcy i wykonawcy w celu kontroli wag, po ustaleniu i uzgodnieniu ostatecznej wagi będą uwidaczniane w systemie BDO.
7) Wykonawca na koniec każdego miesiąca kalendarzowego prześle mailem informacje zbiorczą o ilościach i terminach dostawy wraz z określeniem samochodu wg nr rejestracyjnego pojazdu, wraz z kwitami wagowymi wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 431244,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 595188,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 431244,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ECOPELL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 381675748

7.3.3) Ulica: Januszowice 120

7.3.4) Miejscowość: Słomniki

7.3.5) Kod pocztowy: 32-090

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 431244,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia - ofertę Wykonawcy:

ECOPELL Sp. z o.o.
Januszowice 120
32-090 Słomniki

Cena ofertowa brutto: 431 244,00 zł brutto
Cena ofertowa netto: 399 300,00 zł netto
Funkcjonalność i koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do instalacji (odległość Zamawiającego od instalacji): powyżej 35 km

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.