eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mordy › Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-07-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Mordy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Mordy

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: (25) 6415402

1.5.8.) Numer faksu: (25) 6415115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mordy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mordy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d803c4e-0c08-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275832

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030802/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.mordy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.mordy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, oświadczenia, środki dowodowe i inne dokumenty Wykonawcy sporządzają pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym złożenie ofert, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są elektronicznie, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://pzp.mordy.pl
zwanej dalej Platformą ZP. Instrukcja zakładania konta na Platformie ZP, Instrukcja korzystania z Platformy ZP, oraz Regulamin korzystania z Platformy ZP są zamieszone pod adresem https://pzp.mordy.pl/#/help.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy ZP. Przed przystąpieniem do składania ofert wykonawca powinien uzupełnić strefę wykonawcy prawidłowymi danymi firmy.
3. Korzystanie z Platformy ZP jest bezpłatne.
4. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) Dowolne urządzenie posiadające przeglądarkę internetową w najnowszej dostępnej wersji:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Opera
2) Konto poczty elektronicznej
3) Dostęp do Internetu
4) Zainstalowana przeglądarka plików .pdf (np. Acrobat Reader)
5) Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty
6) Dozwolone formaty załączników:
.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig
Zamawiający zaleca format .pdf.
7) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL automatycznie za pośrednictwem Platformy ZP. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ZP ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania ofert, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym.
8) Oferta i dokumenty o których mowa w pkt 1 powinny zostać sporządzone i podpisane w sposób wskazany w pkt 1, przed przesłaniem ich za pomocą Platformy ZP.
5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy ZP. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stosuje przepisów art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.
7. Zamawiający wymaga, aby wszelka korespondencja związana z postępowaniem była opatrzona znakiem postępowania, tj. IN.271.16.2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, tel. (25)-641-54-02, e-mail: sekretariat@mordy.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Zalewski, e-mail iod@mordy.pl, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm), dalej ustawy Pzp;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym ww. przepisach, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy
49,7-50 kWp (status mikro instalacji), na gruncie działki nr ewidencyjny 35 w miejscowości Czepielin, tj.:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień z zarządcą sieci energetycznej – PGE Dystrybucja S.A. oraz uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
2) dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach metalowych zakotwiczonych betonem w gruncie wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,
3) wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem do sieci energetycznej i do instalacji odgromowej,
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Wymienione w jakiejkolwiek części dokumentacji nazwy, marki bądź pochodzenie wyrobów lub materiałów, nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawcy mają prawo do zaoferowania innych równoważnych wyrobów lub materiałów pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, technologicznych, użytkowych i jakościowych, co najmniej spełniających bądź przewyższających parametry wyrobów lub materiałów wymaganych w SWZ lub załącznikach do SWZ. Obowiązek udowodniania równoważności użytych wyrobów, materiałów itp. będzie spoczywał na Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo zgodnie z Częścią XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa), chyba że w przypadku spółki cywilnej z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
2. W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidziane w § 13 wzoru umowy stanowiącego w Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.mordy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.