eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarżysko-Kamienna › Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej - IIOgłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej - II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Skarżyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@skarzysko.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://skarzysko.powiat.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-774def37-fa05-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej - II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-774def37-fa05-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00275365

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044426/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234202

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IM.272.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 13400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej-II.
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Materiały eksploatacyjne, o których mowa w ust. 1 winne być fabrycznie nowe, zalecane przez producenta urządzenia, do którego są przeznaczone lub równoważne, tj. posiadające pełną kompatybilność z urządzeniami, w których będą używane, a jego zastosowanie nie spowoduje konieczności częstszej konserwacji urządzeń (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych tj. rolek, wałków itp.), niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi, przy czym powinny składać się w 100% z nowych części bez śladów używania i uszkodzenia w oryginalnych opakowaniach producenta, posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16482,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20946,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16482,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Globo Group S.C.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260315009

7.3.3) Ulica: Olszewskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-663

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16482,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.