eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulejówek › DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO ARKTYCZNEGO Kl. II do Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w SulejówkuOgłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO ARKTYCZNEGO Kl. II
do Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
w Sulejówku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011561862

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okuniewska 1

1.5.2.) Miejscowość: Sulejówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-070

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.taborska@witpis.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.witpis.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://witpis.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO ARKTYCZNEGO Kl. II
do Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
w Sulejówku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c7a0f35-046f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00274620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016253/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Olej arktyczny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250187

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP-02/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego arktycznego kl. II
w szacowanej ilości około 115 m3 dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku (dalej: ”olej napędowy”, „paliwo”).
2. Z uwagi na specyfikę niniejszego zamówienia, tj. braku możliwości przewidzenia dokładnego zakresu ilościowego, dla potrzeb wyceny oferty Zamawiający przyjął ilość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości paliwa niż szacowana w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania od Zamawiającego zakupu dokładnej ilości paliwa, określonej w ust. 1, ani zgłaszania względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych, z tytułu zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa niż określona w ust. 1.
3. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy będący przedmiotem dostawy posiadał świadectwo jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe oferowanego oleju napędowego. Świadectwo jakości Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy realizacji każdej dostawy.
4. Oferowany olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 846), a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680, ze zm. w Dz.U. z 2020 poz. 727) oraz parametry normy PN-EN 590+A1:2017-06 lub równoważnej. W przypadku zmiany przepisów lub norm, oferowane paliwo powinno spełniać wymogi zawarte w aktualnych przepisach i normach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.