eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 64 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.Ogłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 64 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010858407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Irysowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgnmokotow.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 64 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33a0fb2c-010b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00274457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026780/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Remont pustostanu nr 64 w budynku przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 46/50 w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00244232

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ.PNK.260.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 46620,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cyt. z SWZ "5.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział IV SWZ) oraz w przedmiarach robót budowlanych (Rozdział V SWZ).
5.2. Czynności, o których mowa w § 1 ust 1 postanowień umowy stanowiących Rozdział III SWZ, będą wykonywane pod nadzorem inspektorów nadzoru zatrudnionych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Służewiec”.
5.3. Wszędzie tam gdzie w SWZ i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5.4. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają przedmiary robót, określające rodzaj, sposób wykonania i ilość planowanych do wykonania robót – stanowiące Rozdział V SWZ oraz postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SWZ.
5.5. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 postanowień umowy, stanowiących Rozdział III SWZ, mają być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z:
5.5.1. przedmiarami robót określającymi rodzaj, sposób wykonania i ilość planowanych
do wykonania robót – stanowiącymi Rozdział V SWZ,
5.5.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) – dalej Prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych,
5.5.3. Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący Rozdział IV SWZ,
5.5.4. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,
5.5.5. warunkami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 215) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. Nr 109, poz. 719),
5.5.6. warunkami wynikającymi z postanowień umowy stanowiącymi Rozdział III SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy stanowiących Rozdział III SWZ, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach wskazanych w postanowieniach umowy Rozdział III SWZ,
5.5.7. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1065 ze zm.).
5.6. Materiały i produkty, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 postanowień umowy, powinny odpowiadać wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie
o wyrobach budowlanych i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu
do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Dla pozostałych materiałów - z wyłączeniem wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach dotyczących określenia wykazu wyrobów nie mającego istotnego wpływu na spełnienie wymogów podstawowych, posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia jakim jest Polska Norma, a w przypadku jej braku krajową aprobatą techniczną (AT) lub europejską aprobatą techniczną (ETA). Wykonawca
na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i deklaracje dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie.
5.7. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na wykonane przez siebie roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w § 1 postanowień umowy (Rozdział III SWZ) oraz
na zastosowane materiały na okres co najmniej 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót z tym, że dla materiałów okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta nie krócej jednak niż 36 miesięcy. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego warunki gwarancji producentów użytych materiałów w ramach wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 postanowień umowy (Rozdział III SWZ). "

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.