eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Oddymianie klatki schodowej w skrzydle C Zamku Piastowskiego w Legnicy (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu C).Ogłoszenie z dnia 2023-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Oddymianie klatki schodowej w skrzydle C Zamku Piastowskiego w Legnicy (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu C).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361830153

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.drozdowska@centrumzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrumzamek.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka budżetowa-publiczna placówka systemu oświaty

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oddymianie klatki schodowej w skrzydle C Zamku Piastowskiego w Legnicy (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu C).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb0e6bb5-fbd7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00274269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235879

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.340.25.23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje między innymi:
- prace rozbiórkowe,
- odbicie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach,
- cięcie piłą betonu zbrojonego - strop,
- podwieszenie sufitów,
- ułożenie nadproży,
- zabezpieczenie elementów więźby p/grzybom, pleśniom i ogniem,
- malowanie,
- zakup, dostawa i montaż okien napowietrzających, drzwi oraz klap dymowych,
- obicie blachą cynkową włazu dachowego,
- zabudowa kanałów do klap dymowych z płyt gipsowo-włóknowych,
- wywóz gruzu,
- instalacje niskoprądowe:
- system sygnalizacji pożaru.
- system oddymiania.
- system okablowania strukturalnego.
- system telewizji dozorowej i monitoringu wewnętrznego.
- system multimedialny.
- instalacje elektryczne wysokoprądowe.
- instalacja oświetlenia podstawowego z osprzętem ( tylko na klatce schodowej).
- instalacja oświetlenia awaryjnego z osprzętem.
- osprzęt montażowy i rozprowadzenie instalacji.
- wewnętrzne linie zasilające.
- kucie bruzd.
- zaprawianie bruzd.
Zgodnie z załączoną dokumentacją tj. Rozdział Nr 4 SWZ „Dokumentacja”, projektem umowy – Rozdział 3 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

45442100-8 - Roboty malarskie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45262300-4 - Betonowanie

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert
nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.