eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiorników magazynujących na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp.z o.o.we Włodawie,ul.Komunalna 22,w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.Ogłoszenie z dnia 2021-11-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiorników magazynujących na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp.z o.o.we Włodawie,ul.Komunalna 22,w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW MZC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365525530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żołnierzy WiN 22

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825725430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzowlodawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiorników magazynujących na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp.z o.o.we Włodawie,ul.Komunalna 22,w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fbf0e84-45de-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fbf0e84-45de-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2.Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
3.Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie, dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl Złożenie, wycofanie lub zmiana oferty następują wyłącznie za pośrednictwem platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie, dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zzowlodawa.pl Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2.Instrukcje korzystania z Platformy Przetargowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu ww. Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1)Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,wniosków (innych niż wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr referencyjnym postępowania nadanym przez Zamawiającego.
2)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3)Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,pod warunkiem,że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
4)Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie,o którym mowa w pkt. 3), przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
5)W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie,o którym mowa w pkt. 3), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
6)Przedłużenie terminu składania ofert,o którym mowa w pkt. 4),nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7)Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni,bez ujawniania źródła zapytania,na stronie inter.prowadzonym postępowaniu.
8)Dokumenty elektron.składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dok.elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail e-mail: sekretariat@zzowlodawa.pl Sposób sporządzenia dok.elektron.musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Tech. z dn. 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w Załączniku Nr 6 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZO.13.3.2021.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa, sukcesywna dostawa Oleju Napędowego „Ekodiesel” (ON) do zbiorników magazynujących na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Komunalna 22, w ilości szacunkowej ok. 50 000 tys. litrów, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Ilość oleju napędowego, o której mowa w pkt. 1 wyżej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa w podanej ilości, a Wykonawca nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania powyższej ilości paliwa. Ilość pobranego paliwa przez Zamawiającego ustalana będzie na podstawie dokumentów „wz”.
3. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał olej napędowy do Zamawiającego, pod adres: ul. Komunalna 22, 22-200 Włodawa - teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów, do miejsca, gdzie znajdują się dwa zbiorniki na olej napędowy (ON) o pojemności: 2500 l i 950 l, spełniające odpowiednie wymagania prawa, wyposażone w pompę i instalację umożliwiającą napełnianie zbiorników paliwa pojazdów.
4. Dostawa powinna nastąpić nie później niż do 48 godzin od złożenia zamówienia. Zamawiający określa terminy przyjęć dostaw w sposób następujący: dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 7:00 do 15:00.
5. Oferowane paliwa muszą spełniać wymagane normy, zgodnie z PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:2018-09, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 ze zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych lub innego aktu zastępującego powyższy (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku rozbieżności rozporządzenie ma wartość nadrzędną) odpowiednio dla jego rodzaju - olej napędowy bez estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).
6. Do oleju napędowego „arktycznego” lub „Ekodiesel Ultra F” pobieranego w okresie zimowym Wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach – zakresach dla olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia. Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego olej napędowy dostosowany do pór roku. W razie występowania temperatur poniżej minus 18°C Wykonawca po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego będzie miał obowiązek dostarczać tzw. „paliwo arktyczne” lub „Ekodiesel Ultra F”.
7. Każda dostawa oleju napędowego fakturowana będzie zgodnie z ceną hurtową (bazową) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującą na dzień dostawy na stronie PKN Orlen: https://www.orlen.pl pod linkiem:https://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx, pomniejszonej o upust od kwoty w procentach, który będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy, który Wykonawca zaproponuje w Formularzu ofertowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
8. Każda dostawa paliwa zostanie potwierdzona protokołem odbioru lub innym dokumentem potwierdzającym dostawę w tym ilość dostarczonego paliwa.
9. Po każdej dostawie Wykonawca wystawia fakturę na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę na ilość dostarczonego paliwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: „Cena” (C) – waga kryterium 100 %.
2. Zasady oceny ofert w kryterium ceny:

Cena najniższa brutto*
C = ---------------------------------------- x 100%
Cena oferty ocenianej brutto

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

1) oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w zakresie kryterium ceny,
2) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie wartość całkowita brutto w PLN po zastosowanym upuście przemnożona przez 50 000 litrów ON podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
3) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
4) punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza kopię aktualnie obowiązującej Koncesji Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza:
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.
Wymagana forma: oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z Wykonawców.
2. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza kopię aktualnie obowiązującej Koncesji Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SWZ na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkowników: https://zzowlodawa.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_przetarg_nieograniczony_20210211.pdf
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale IX SWZ - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej zgodnie z Instrukcją Użytkowników: https://zzowlodawa.logintrade.net/public/instrukcje/instrukcja_przetarg_nieograniczony_20210211.pdf

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia / dokumenty, składa się zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VIII i IX SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jakie elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w paragrafie 8 w/w załącznika, tj. Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, które wskazują, że:
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą nastąpić tylko za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w razie:
a) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki VAT, podatku akcyzowego) – zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia, czasu trwania umowy, przedmiotu umowy,
b) zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np.: zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, zmiana danych teleadresowych, zmiana nr konta i innych danych podmiotowych – zmiana w zakresie treści umowy nie wpływająca na jej przedmiot ani wynagrodzenie.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z tytułu zakupu paliwa przez Zamawiającego w okresie objętym umową tj. do dnia, w którym umowa przestaje obowiązywać.
II. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
III. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP.
IV. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZZO MZC Sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://zzowlodawa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w Instrukcji Użytkowników.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-30 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI
1.Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert w zakresie kryteriów oceny ofert.
2.W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji dla danej części, Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach: których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4.Prowadzone negocjacje mają poufny charakter.
5.Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
6.Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
7.Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
8.Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
9.Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.