eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Godów › Wykonanie nakładek asfaltowychOgłoszenie z dnia 2021-11-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie nakładek asfaltowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Godów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 53

1.5.2.) Miejscowość: Godów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-340

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4765065

1.5.8.) Numer faksu: 32 4765100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@godow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.godow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nakładek asfaltowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52dc11d3-47a6-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001395/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wykonanie nakładki asfaltowej: Podbucze ulica Wiejska (parking), Skrzyszów odgałęzienie ulicy Partyzantów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52dc11d3-47a6-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zam. a Wyk. odbywa się drogą elektr. przy użyciu platformy
zakupowej PZP24 https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem https://gmina-godow.logintrade.net
Wyk. przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej PZP24, określone w Regulaminie. Sposób sporządzenia dok. elekt., oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozp. Prez. Rady Min. z 30.12. 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań tech. dla dokumentów elektr. oraz środków kom.
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam. publ.lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz .UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Godów, że:
• Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, tel. 32 476 50 65.
• Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Sylwia Kochman, tel. 784 699 897, e-mail: iod@godow.pl .
dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy: FZ-ZP.271.18.2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Wykonanie nakładek asfaltowych”;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada wykonawca:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianę postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Urząd Gminy Godów przypomina o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ-ZP.271.1.18.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie nakładki asfaltowej w Podbuczu przy ulicy Wiejskiej (parking), tj: wykonanie obramowania parkingu z obrzeży betonowych wtapianych oraz wystających. Wykonanie odwodnienia parkingu oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następujących kryteriów:
2. Kryterium cena – 60 %
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 60 pkt.
3. Kryterium gwarancji na roboty budowlane – 40 %
Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, a najdłuższy okres gwarancji to 60 miesięcy.
Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego
minimum (36 miesięcy) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej określonego maksimum (tj. 60 miesięcy) dla
celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Wykonawca podaje długość okresu
gwarancji w pełnych miesiącach od 36 miesięcy do 60 miesięcy.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max 40 pkt.
Bez względu na zaproponowany przez Wykonawcę termin gwarancji, Zamawiający ma prawo do
rękojmi przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
4. Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Uwaga! Przy obliczaniu punktów w tym kryterium, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóchmiejsc po przecinku.
Ranking wykonawców zostanie określony na podstawie powyższych kryteriów, wg wzoru:
Pk = Pc + Ptg
Gdzie:
Pk – punktacja końcowa
Pc- punktacja cena
Ptg – punktacja termin gwarancji
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Partyzantów w Skrzyszowie, tj.: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8 cm po zagęszczeniu oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następujących kryteriów:
2. Kryterium cena – 60 %
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 60 pkt.
3. Kryterium gwarancji na roboty budowlane – 40 %
Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, a najdłuższy okres gwarancji to 60 miesięcy.
Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego
minimum (36 miesięcy) skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej określonego maksimum (tj. 60 miesięcy) dla
celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. Wykonawca podaje długość okresu
gwarancji w pełnych miesiącach od 36 miesięcy do 60 miesięcy.
W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max 40 pkt.
Bez względu na zaproponowany przez Wykonawcę termin gwarancji, Zamawiający ma prawo do
rękojmi przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
4. Zamawiający dokona oceny oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Uwaga! Przy obliczaniu punktów w tym kryterium, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóchmiejsc po przecinku.
Ranking wykonawców zostanie określony na podstawie powyższych kryteriów, wg wzoru:
Pk = Pc + Ptg
Gdzie:
Pk – punktacja końcowa
Pc- punktacja cena
Ptg – punktacja termin gwarancji
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
- min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wskazanych powyżej. Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

Uwaga:

- przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych przez Zamawiającego, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r, poz. 1333 ze zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
- Wykonawca, może wskazać osobę z uprawnieniami będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r, poz. 220) oraz ustawa z dnia 15.12.200r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019r. poz. 1117)
- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- zamawiający dopuszcza wskazania tej samej osoby z uprawnieniami do różnych części zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, tj.:
- wykazu osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć (dotyczy wszystkich części zamówienia):
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
5) Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy, który stanowi Załącznik nr 8,8a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SWZ),
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SWZ),
- na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani są do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale XXI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku Wykonawcy.
Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
2) Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób,
3) Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:
umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie)
ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;
4) Zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
5) Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej
6) Wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
7) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na rezygnacji z określonego zakresu,
8) Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej,
9) Wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
10) Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy
11) Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
12) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
13) Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
14) Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
4. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:
1) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
2) Oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców,
3) Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-godow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.