eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzino › Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina BędzinoOgłoszenie z dnia 2021-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BĘDZINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 19

1.5.2.) Miejscowość: Będzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-037

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943162530

1.5.8.) Numer faksu: 943162307

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@bedzino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bedzino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0cd50f4-4853-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009400/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont drogi w miejsowości Strzeżenice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.bedzino.pl/?id=106&type=category

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/ oraz poczty elektronicznej , adres e-mail: ug@bedzino.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/.Założenie konta oznacza obowiązek akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na platformie.Sposób złożenia oferty został opisany w Rozdziale XI SWZ. Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane są na stronie internetowej logowania i rejestracji Platformy pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/. Sposób przesyłania plików (oferty, oświadczeń,dokumentów) za pośrednictwem Platformy EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach (filmach) użytkowników Platformy EPZ. Wykonawca jest zobowiązany zapoznawać się z bieżącymi instrukcjami Platformy EPZ. Oferty,oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy, oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.670 t.j. ze zm.) Zamawiający nie przewiduje obsługi innych formatów plików niż te wskazane wyżej. W przypadku gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę EPZ, wystarczy go zapisać w folderze archiwum zip. Dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez Platformę EPZ. Podstawowym źródłem informacji jest platforma EPZ, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail
obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie zamawiający nie ma wpływu. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do SWZ”. Odpowiedzi na pytania zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://bip.bedzino.pl/?id=106&type=category. Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez Platformę EPZ. Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data wygenerowana przez Platformę
EPZ. Przekazanie informacji to złożenie pliku na Platformie. Po terminie składnia ofert, wykonawca znajdzie kierowane do niego wezwania lub informacje w zakładce „Do Wykonawcy” Odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego są składane przez Wykonawcę w oknie Platformy EPZ przeznaczonym do
składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne i te z zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy EPZ można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym, akceptowalnym przez Zamawiającego formacie. Wykonawca nie może ustanawiać hasła dostępu do składanego pliku.Wykonawca nie może samodzielnie szyfrować przekazywanych plików. Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie EPZ,nie jest widoczny ani identyfikowalny dla zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert. Ciąg dalszy w Sekcji IX.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Będzino z siedzibą w Będzinie 19,76-037 Będzino
􀀀 z administratorem można kontaktować się poprzez adres email: ug@bedzino.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora*; administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres email: iodo@bedzino.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino.
1.Zakres robót objętych przedsięwzięciem obejmuje:
1) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
2) roboty pomiarowe;
3) roboty rozbiórkowe;
4) transport materiałów rozbiórki;
5) transport nadmiaru gruntu;
6) roboty ziemne;
7) wykonanie koryta na zjazdach, na całej szerokości jezdni, na poszerzeniu jezdni, ciągach pieszych i mijankach profilowaniem i zagęszczeniem;
8) regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych;
9) stabilizacja gruntu cementem pod krawężnikami;
10) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej;
11) wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni;
12) wykonanie poboczy z kruszywa.
Długość remontowanego odcinka wynosi 995,70m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

pełnomocnictwo/jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawców występujących wspólnie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP (jeżeli dotyczy: konsorcja, spółki cywilne)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
3. Zamawiający może dokonać rezygnacji lub na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na rezygnację z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. Wartość części przedmiotu umowy objętej rezygnacją nie może wynosić więcej niż 10 % wartości umowy i obniża wysokość wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej zakresowi wykonanego przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
1) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
2) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatura poniżej - 5οC);
3) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub osoba trzecia;
4) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
5) nasilenia zjawisk związanych z pandemią COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia o charakterze pandemii lub epidemii;
6) wykonania robót ziemnych o których mowa w ust. 2;
7) rozszerzenia zakresu robót składających się na przedmiot umowy.
5.Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga : Zamawiający Gmina Będzino, w niniejszym postępowaniu działa w imieniu i na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie, Będzino 17, 76-037 Będzino, NIP 4990559977, jako upoważniony zamawiający ( na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa).

cd. sekcji III pkt.3.6)Oferta i oświadczenia wraz z nią składane mogą być wycofane i złożone przez wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty. Rekomendacje
Zamawiającego: a) Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia w formacie PDF i podpisanie podpisem w formacie PAdES. b)Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2pliki do przekazania). c)Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie powinien być zawarty wraz z innymi plikami w jednym folderze archiwum następnie podpisanym. Taki plik powinien zostać
wydzielony, podpisany i złożony w odpowiednim miejscu na platformie.
d) Wykonawca powinien stosować znacznik czasu (wariant T), w podpisie nie jest
rekomendowany wariant „BES”. e) Pełnomocnik nie może poświadczać za zgodność skanu swojego pełnomocnictwa . f) Po podpisaniu pliku a przed jego wysłaniem do Platformy uczestnik powinien upewnić się, że plik jest prawidłowo podpisany a jego weryfikacja jest pozytywna. g)Wiele różnych dokumentów w formacie PDF można scalić w jeden plik PDF a następnie go podpisać jednym podpisem w formacie PADES. h) Uczestnik nie powinien najpierw drukować formularzy, podpisywać ich ręcznie, a następnie skanować i na końcu podpisywać elektronicznie. Wystarczy od razu wypełnić elektronicznie, zapisać jako PDF i podpisać wymaganym podpisem elektronicznym. i) Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji. j) Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki –powinno nastąpić najpierw podpisanie plików a potem ewentualnie spakowanie do zip. W postępowaniu dla informacji, oświadczeń lubdokumentów (innych niż oferta Wykonawcy ) środkiem komunikacji elektronicznej jest : 1)Platforma EPZ dostępną pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/LUB 2) poczta elektroniczna, adres e-mail: ug@bedzino.pl .Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.