eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta SkierniewiceOgłoszenie z dnia 2023-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STRAŻ MIEJSKA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750050951

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Senatorska 10

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.gluszcz@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.strazmiejska-skierniewice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5944a81e-f0b2-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5944a81e-f0b2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223875

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SM.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie nowego punktu kamerowego oraz rozbudowa 4 istniejących punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice.
2. Specyfikacja techniczna kamer oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Lokalizacja nowego punktu kamerowego:
- ul. Rawska -skrzyżowanie z ul. Kotowskiego kierunek Rawa Mazowiecka
Lokalizacja punktów kamerowych objętych rozbudową:
1) skrzyżowanie ul. Łódzka z ul. Halinów /kierunek Jeżów-Brzeziny-Łódź/
2) ul. Mszczonowska za skrzyżowaniem z ul. Unii Europejskiej /kierunek S-8/
3) ul. Zadębie – skrzyżowanie z ul. Feliksów
4) ul. Skłodowskiej – skrzyżowanie z ul. Przemysłową
4. Prace montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości.
5. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz jakościowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
7. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
8. W dokumentacji technicznej we wszystkich wskazanych pozycjach, w których występuje nazwa producenta związana z produktem – Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych. Powyższe oznacza, że jeżeli zapisy w opisie przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje. I tak:
1) Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu zamówienia;
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę:
a) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych,
b)zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,
c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp.,
d) rozwiązań materiałowych,
e) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań równoważnych.
3) Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji itp., za montaż i uruchomienie, za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32562000-0 - Kable światłowodowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249840 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249840 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249840 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIG MARCIN BLUS MAREK GRZEŚKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 369844870

7.3.3) Ulica: BOROWINY 2B

7.3.4) Miejscowość: SKIERNIEWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 96-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249840 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.