eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szepietowo-Wawrzyńce › Usługi cateringowe dla uczestników demonstracji i wykładowców w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna"Ogłoszenie z dnia 2023-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi cateringowe dla uczestników demonstracji i wykładowców w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W SZEPIETOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450695120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 64

1.5.2.) Miejscowość: Szepietowo-Wawrzyńce

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-210

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@odr-szepietowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://odr.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://podr.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi cateringowe dla uczestników demonstracji i wykładowców w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66ea0bb0-cf24-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121105/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi cateringowe dla uczestników demonstracji i wykładowców w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159393

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG/ZP.260.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 6 demonstracjach na terenie powiatu augustowskiego; łącznie 106 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 11299 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 12 demonstracjach na terenie powiatu białostockiego; łącznie 176 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 18761 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 2 demonstracjach na terenie powiatu bielskiego; łącznie 22 osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 2345 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 4 demonstracjach na terenie powiatu grajewskiego; łącznie 56 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 5969 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 8 demonstracjach na terenie powiatu kolneńskiego; łącznie 112 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 11939 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 8 demonstracjach na terenie powiatu łomżyńskiego; łącznie 144 osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 15350 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 4 demonstracjach na terenie powiatu sejneńskiego; łącznie 54 osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 5756 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 6 demonstracjach na terenie powiatu siemiatyckiego; łącznie 106 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 11299 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 8 demonstracjach na terenie powiatu sokólskiego; łącznie 140 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 14923 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 12 demonstracjach na terenie powiatu suwalskiego; łącznie 204 osoby.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 21745 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa obejmuje zapewnienie uczestnikom demonstracji oraz wykładowcom serwisu kawowego i obiadu na 4 demonstracjach na terenie powiatu wysokomazowieckiego; łącznie 70 osób.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 7462 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12163,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12652,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12163,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe OLMA Małgorzata Gryszkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8441050505

7.3.4) Miejscowość: Krzywe

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12163,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21007,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21007,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21007,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MENOTIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272822859

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21007,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na część 3 zamówienia w terminie została złożona 1 oferta. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych, a więc nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6684,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6684,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6684,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MENOTIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272822859

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6684,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13368,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13368,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13368,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MENOTIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272822859

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13368,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17187,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17187,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17187,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MENOTIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272822859

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17187,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6196,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6196,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6196,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe OLMA Małgorzata Gryszkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8441050505

7.3.4) Miejscowość: Krzywe

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6196,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7953,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7953,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7953,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ziołowy Zakątek Angielczyk Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5441531775

7.3.4) Miejscowość: Koryciny

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7953,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16710,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16710,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16710,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MENOTIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272822859

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16710,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22307,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24349,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22307,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe OLMA Małgorzata Gryszkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8441050505

7.3.4) Miejscowość: Krzywe

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22307,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8355,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8355,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8355,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MENOTIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272822859

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8355,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2023-10-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.