eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo"Ogłoszenie z dnia 2023-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WŁOCŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cyganka 28

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: (54) 230 46 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wloclawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b211d31b-fe29-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b211d31b-fe29-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032183/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający planuje uzyskać dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2014- 2020 w ramach ogłoszonego konkursu przez Instytucję Zarządzającą w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze do 14 dzieci (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-446/23).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237847

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7387990,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Nasiegniewo w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”.
Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 budynków placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci każdy (Budynek oznaczony jako „A” i oznaczony jako „B”) wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oznaczonym jako „C” oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Budynki wraz z niezbędną infrastrukturą – przyłączami wody, kanalizacji, energii elektrycznej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz terenami utwardzonymi, placem zabaw, altaną rekreacyjną i miejscem na odpady stałe – zlokalizowano na działkach nr 100/1, 100/2 w Nasiegniewie, gmina Fabianki.
Projektowane zagospodarowanie terenu – projektowane 2 budynki mieszkalne, pełniące funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej, usytuowano na 2 osobnych działkach – budynek oznaczony jako „B” usytuowano w południowej części działki nr 100/1, budynek oznaczony jako „A” usytuowano w północnej części działki nr 100/2. Projektowany budynek garażowo – gospodarczy oznaczony jako „C” usytuowano w północnej części działki nr 100/1.
Projektowane budynki to obiekty parterowe, na rzucie zbliżonym do prostokąta. Elewacje frontowe budynków oznaczonych jako „A” i „B” zwrócono w kierunku wschodnim, do drogi dojazdowej. Budynek garażowo-gospodarczy oznaczony jako „C” usytuowano bokiem do frontu działki nr 100/1.
Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi i stalowymi. Na budynkach zaprojektowano dachy wielospadowe, kopertowe.
Przy budynku gospodarczo-garażowym od strony południowej usytuowano miejsca postojowe (7 szt.). Od strony północnej w/w budynku zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, z 6 atestowanymi urządzeniami do zabaw/ćwiczeń oraz zaplanowano usytuowanie prefabrykowanej altany ogrodowej oznaczonej jako „D”.
Przy granicy działek 100/1 i 100/2, na terenach utwardzonych z kostki betonowej, usytuowano miejsce na gromadzenie odpadów stałych oraz 2 szafki przyłącza elektrycznego (osobne dla każdego budynku) w ogrodzeniu zewnętrznym. Od południowej strony budynku oznaczonego jako „A” zaprojektowano kolejne 8 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Całą południową część działki nr 100/2, odgrodzoną od pozostałej części, przeznaczono na lokalizacje naziemnej instalacji fotowoltaicznej, zasilającej przedmiotowe budynki placówki opiekuńczej. Działki zostaną ogrodzone prefabrykowanym ogrodzeniem panelowym, w którym zaprojektowano furtki oraz bramy wjazdowe przesuwne, odrębne dla każdej z działek/budynku. W celu zapewnienia doświetlenia budynków oraz ich otoczenia, zaprojektowano 10 lamp zewnętrznych parkowych.
Na terenie działek zaprojektowano utwardzenia z kostki betonowej w formie chodników i dojazdów do miejsc postojowych. Przy budynkach przewidziano opaski z kostki betonowej, umożliwiające dostęp do elewacji. Miejsce placu zabaw zaprojektowano jako nawierzchnia poliuretanowa (mieszanka żywic poliuretanowych z granulatami gumowymi). Na pozostałej części terenu pozostawiono tereny zielone biologicznie czynne. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od strony wschodniej, osobno dla każdego budynku, z działki drogowej nr 101, pełniącej również funkcję drogi pożarowej. Budynki placówki wyposażone będą w niezbędne przyłącza – wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne. Budynek garażowo-gospodarczy oraz altana ogrodowa wyposażone będą jedynie w instalacje elektryczną.
Charakterystyczne parametry obiektów budowlanych
Budynek „A” :
· długość 32,03 m
· szerokość 16,63 m
· wysokość 6,31 m (budynek Niski)
· ilość kondygnacji 1 naziemna
· pow. zabudowy 500,5 m2
· pow. użytkowa 416,9 m2
· kubatura 2170 m3
Budynek „B”:
· długość 36,02 m
· szerokość 16,63 m
· wysokość 6,31 m (budynek Niski)
· ilość kondygnacji 1 naziemna
· pow. zabudowy 536,9 m2
· pow. użytkowa 444,9 m2
· kubatura 2320 m3
Budynek „C”:
· długość 12,00 m
· szerokość 9,00 m
· wysokość 5,62 m (budynek Niski)
· ilość kondygnacji 1 naziemna
· pow. zabudowy 108,0 m2
· pow. użytkowa 91,0 m2
· kubatura 445 m3
Altana ogrodowa sześciokątna:
· długość ok. 4,0 m
· szerokość ok. 4,0 m
· wysokość ok. 4,0 m
· pow. zabudowy 20,0 m2
· kubatura 100 m3
Realizacja zamówienia obejmuje również zakup, dostawę fabrycznie nowego sprzętu, urządzeń i wyposażenia wraz z montażem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, specyfikacja techniczna - opis minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia, tabela ilościowa, wizualizacje, aranżacje (rysunki) - załącznik nr 1 do SWZ.
Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.
UWAGA:
1) Przedmiar robót (kosztorys ofertowy ślepy) ma charakter pomocniczy.
2) Dostarczony sprzęt, urządzenia i pozostałe wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2022/2023, w oryginalnych opakowaniach, kompletne i zdatne do użytku. Dostawa wyposażenia możliwa wyłącznie w momencie, gdy budynek będzie gotowy do jego przyjęcia, sprawdzenia i montażu. Do czasu odbioru końcowego wykonawca odpowiada za jego jakość i właściwą ilość.
Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone meble, sprzęt RTV, AGD, komputerowy i pozostałe wyposażenie, która liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bezpłatnej usługi serwisowej polegającej na wykonywaniu przeglądów i zabiegów konserwacyjnych przez okres trwania gwarancji, według zaleceń producenta wraz z bezpłatną wymianą niezbędnych materiałów (w tym części i materiałów eksploatacyjnych).
Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia - jeżeli przepisy prawa tego wymagają - muszą posiadać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Wraz z wyposażeniem wykonawca wyda zamawiającemu dokumenty, dotyczące danego elementu wyposażenia, przede wszystkim dokumentacje techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji.
Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazł się żaden znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, ma to wyłącznie charakter informacyjny.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 i 6 pzp.
Przedmiot zamówienia winien uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.
Okres gwarancji i rękojmi jest kryterium oceny ofert.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp:
Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) tj. pracowników fizycznych i wykonywania przez nich: robót ziemnych, fundamentowych, murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, ciesielskich, wykończeniowych, dekarskich, blacharskich, instalacyjnych, montażowych i brukarskich.

3. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45215215-7 - Roboty budowlane w zakresie domów dziecka

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 - Roboty budowlane

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

39100000-3 - Meble

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7661005,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11228424,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7661005,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIKSBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 911308566

7.3.3) Ulica: Okrzei 7

7.3.4) Miejscowość: Lipno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-600

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7661005,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.