eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo"Ogłoszenie z dnia 2023-05-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WŁOCŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cyganka 28

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: (54) 230 46 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wloclawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b211d31b-fe29-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032183/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający planuje uzyskać dofinansowanie ze środków RPO WK-P na lata 2014- 2020 w ramach ogłoszonego konkursu przez Instytucję Zarządzającą w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze do 14 dzieci (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-446/23).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b211d31b-fe29-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej (https://login.poczta.home.pl/).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), zwanego dalej ”rozporządzeniem PRM”.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2247, ze zm.), zwanego dalej ”rozporządzeniem RM”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia PRM, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia RM (i przekazuje się jako załącznik), lub - jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z pzp lub rozporządzeniem PRM opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl (nie dotyczy składania ofert). W przypadku przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji za pomocą poczty elektronicznej datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z pzp lub PRM opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że: Administratorem Danych Osobowych zawartych we wszystkich dokumentach związanych z udzieleniem zamówienia publicznego jest Starosta Włocławski z siedzibą w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek (tel. 54 230-46-00, e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl). Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 230-46-60, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
b) art. 6 ust. 1. lit. b RODO w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy (dotyczy w szczególności danych osobowych osób kontaktowych, reprezentujących lub zatrudnionych u kontrahenta). Dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana, mogą nam zostać przekazane przez Pani/Pana pracodawcę lub pochodzić z publicznie dostępnych rejestrów lub stron internetowych. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w toku udzielenia i realizacji zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74 ustawy), podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów np. do prowadzenia kontroli. Ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia, w tym podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora oraz podmioty i osoby świadczące usługi prawne. Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do swoich danych na podstawie art. 15 RODO (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) sprostowania lub uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych) oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników (art. 76 Prawa Zamówień Publicznych).
c) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej/prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Nasiegniewo w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”.
Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 budynków placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci każdy (Budynek oznaczony jako „A” i oznaczony jako „B”) wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oznaczonym jako „C” oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Budynki wraz z niezbędną infrastrukturą – przyłączami wody, kanalizacji, energii elektrycznej wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz terenami utwardzonymi, placem zabaw, altaną rekreacyjną i miejscem na odpady stałe – zlokalizowano na działkach nr 100/1, 100/2 w Nasiegniewie, gmina Fabianki.
Projektowane zagospodarowanie terenu – projektowane 2 budynki mieszkalne, pełniące funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej, usytuowano na 2 osobnych działkach – budynek oznaczony jako „B” usytuowano w południowej części działki nr 100/1, budynek oznaczony jako „A” usytuowano w północnej części działki nr 100/2. Projektowany budynek garażowo – gospodarczy oznaczony jako „C” usytuowano w północnej części działki nr 100/1.
Projektowane budynki to obiekty parterowe, na rzucie zbliżonym do prostokąta. Elewacje frontowe budynków oznaczonych jako „A” i „B” zwrócono w kierunku wschodnim, do drogi dojazdowej. Budynek garażowo-gospodarczy oznaczony jako „C” usytuowano bokiem do frontu działki nr 100/1.
Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi i stalowymi. Na budynkach zaprojektowano dachy wielospadowe, kopertowe.
Przy budynku gospodarczo-garażowym od strony południowej usytuowano miejsca postojowe (7 szt.). Od strony północnej w/w budynku zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, z 6 atestowanymi urządzeniami do zabaw/ćwiczeń oraz zaplanowano usytuowanie prefabrykowanej altany ogrodowej oznaczonej jako „D”.
Przy granicy działek 100/1 i 100/2, na terenach utwardzonych z kostki betonowej, usytuowano miejsce na gromadzenie odpadów stałych oraz 2 szafki przyłącza elektrycznego (osobne dla każdego budynku) w ogrodzeniu zewnętrznym. Od południowej strony budynku oznaczonego jako „A” zaprojektowano kolejne 8 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Całą południową część działki nr 100/2, odgrodzoną od pozostałej części, przeznaczono na lokalizacje naziemnej instalacji fotowoltaicznej, zasilającej przedmiotowe budynki placówki opiekuńczej. Działki zostaną ogrodzone prefabrykowanym ogrodzeniem panelowym, w którym zaprojektowano furtki oraz bramy wjazdowe przesuwne, odrębne dla każdej z działek/budynku. W celu zapewnienia doświetlenia budynków oraz ich otoczenia, zaprojektowano 10 lamp zewnętrznych parkowych.
Na terenie działek zaprojektowano utwardzenia z kostki betonowej w formie chodników i dojazdów do miejsc postojowych. Przy budynkach przewidziano opaski z kostki betonowej, umożliwiające dostęp do elewacji. Miejsce placu zabaw zaprojektowano jako nawierzchnia poliuretanowa (mieszanka żywic poliuretanowych z granulatami gumowymi). Na pozostałej części terenu pozostawiono tereny zielone biologicznie czynne. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od strony wschodniej, osobno dla każdego budynku, z działki drogowej nr 101, pełniącej również funkcję drogi pożarowej. Budynki placówki wyposażone będą w niezbędne przyłącza – wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne. Budynek garażowo-gospodarczy oraz altana ogrodowa wyposażone będą jedynie w instalacje elektryczną.
Charakterystyczne parametry obiektów budowlanych
Budynek „A” :
· długość 32,03 m
· szerokość 16,63 m
· wysokość 6,31 m (budynek Niski)
· ilość kondygnacji 1 naziemna
· pow. zabudowy 500,5 m2
· pow. użytkowa 416,9 m2
· kubatura 2170 m3
Budynek „B”:
· długość 36,02 m
· szerokość 16,63 m
· wysokość 6,31 m (budynek Niski)
· ilość kondygnacji 1 naziemna
· pow. zabudowy 536,9 m2
· pow. użytkowa 444,9 m2
· kubatura 2320 m3
Budynek „C”:
· długość 12,00 m
· szerokość 9,00 m
· wysokość 5,62 m (budynek Niski)
· ilość kondygnacji 1 naziemna
· pow. zabudowy 108,0 m2
· pow. użytkowa 91,0 m2
· kubatura 445 m3
Altana ogrodowa sześciokątna:
· długość ok. 4,0 m
· szerokość ok. 4,0 m
· wysokość ok. 4,0 m
· pow. zabudowy 20,0 m2
· kubatura 100 m3
Realizacja zamówienia obejmuje również zakup, dostawę fabrycznie nowego sprzętu, urządzeń i wyposażenia wraz z montażem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, specyfikacja techniczna - opis minimalnych wymagań techniczno – użytkowych wyposażenia, tabela ilościowa, wizualizacje, aranżacje (rysunki) - załącznik nr 1 do SWZ.
Podstawą do określenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.
UWAGA:
1) Przedmiar robót (kosztorys ofertowy ślepy) ma charakter pomocniczy.
2) Dostarczony sprzęt, urządzenia i pozostałe wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2022/2023, w oryginalnych opakowaniach, kompletne i zdatne do użytku. Dostawa wyposażenia możliwa wyłącznie w momencie, gdy budynek będzie gotowy do jego przyjęcia, sprawdzenia i montażu. Do czasu odbioru końcowego wykonawca odpowiada za jego jakość i właściwą ilość.
Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone meble, sprzęt RTV, AGD, komputerowy i pozostałe wyposażenie, która liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bezpłatnej usługi serwisowej polegającej na wykonywaniu przeglądów i zabiegów konserwacyjnych przez okres trwania gwarancji, według zaleceń producenta wraz z bezpłatną wymianą niezbędnych materiałów (w tym części i materiałów eksploatacyjnych).
Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia - jeżeli przepisy prawa tego wymagają - muszą posiadać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
Wraz z wyposażeniem wykonawca wyda zamawiającemu dokumenty, dotyczące danego elementu wyposażenia, przede wszystkim dokumentacje techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji.
Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazł się żaden znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, ma to wyłącznie charakter informacyjny.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 i 6 pzp.
Przedmiot zamówienia winien uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.
Okres gwarancji i rękojmi jest kryterium oceny ofert.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 7 lat.
2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp:
Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) tj. pracowników fizycznych i wykonywania przez nich: robót ziemnych, fundamentowych, murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich, ciesielskich, wykończeniowych, dekarskich, blacharskich, instalacyjnych, montażowych i brukarskich.

3. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści:
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45215215-7 - Roboty budowlane w zakresie domów dziecka

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 - Roboty budowlane

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

39100000-3 - Meble

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1) Cena /C/ - waga 60
2) Okres gwarancji i rękojmi /G/ - waga 40
Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowane przez Zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu : cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

Najniższa cena ze wszystkich ofert
C = ------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena oferty badanej

Kryterium 2 – „Okres gwarancji i rękojmi”- punkty przez Zamawiającego zostaną przyznane w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferuje 5 lat gwarancji i rękojmi - otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje 6 lat gwarancji i rękojmi - otrzyma 20 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje 7 lat gwarancji i rękojmi - otrzyma 40 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria wg wzoru:
Łączna ilość punktów = C + G
gdzie:
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej (odpis lub informację), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 zł, (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

UWAGA: Szczegółowo o zmianach traktuje § 20 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.
W skrócie:
1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie Przedmiotu zamówienia;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
3) zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności siły wyższej,
b) wystąpienia warunków uniemożliwiających zastosowanie technologii przewidzianej w Dokumentacji, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót lub uniemożliwiających w ogóle wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych następujących po sobie – potwierdzonego pisemnie przez właściwego inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie innej/lepszej technologii robót,
c) wydania zakazu prowadzenia robót lub wstrzymania robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) wystąpienia kolizji z sieciami lub urządzeniami gdzie celem rozwiązania niezbędne jest opracowanie projektu zamiennego, jeśli spowoduje to wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych,
e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz uniemożliwiających wykonywanie robót,
f) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji,
g) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót, stanowiących Przedmiot zamówienia,
h) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin Umowy,
4) konieczności wykonania robót zamiennych - do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta,
5) możliwość wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robót;
6) konieczności wykonania robót dodatkowych;
7) zmiany/wymiany materiałów, urządzeń, sprzętu czy wyposażenia - na materiały, urządzenia, sprzęt czy wyposażenie o parametrach równoważnych lub lepszych z uwagi na np. w szczególności: zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku, zmianę parametrów, funkcji lub inne okoliczności - bez zmiany przeznaczenia danego wyposażenia czy sprzętu;
8) zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o których mowa w pkt 4-6;
9) możliwość zmiany osób, o której mowa w § 7 ust. 3 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej nowej osoby będą takie same lub wyższe,
10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron Umowy;
11) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy lub zmiany terminów realizacji poszczególnych robót czy zmiany zakresu robót;
12) zmiany w zakresie odbiorów i rozliczenia finansowego z Wykonawcą, w szczególności wynikające z regulaminu Programu;
13) zmiany dotyczące wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców;
14) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z ustawy pzp.
15) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Programie w szczególności zmian przepisów prawa, regulaminów, wytycznych i zaleceń dotyczących Programu;
16) zmiany wysokości płatności poszczególnych faktur i sposobu rozliczenia z wykonawcą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem strony https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b211d31b-fe29-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b za pomocą zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.