eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › WYKONANIE I DOSTAWA GRY PLANSZOWEJ, NAGRODY DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W PROJEKCIE PT. "SILESIANKA"- SZLAK WIEŻ I PLATFORM WIDOKOWYCH W EUROREGIONIE SILESIAOgłoszenie z dnia 2022-07-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
WYKONANIE I DOSTAWA GRY PLANSZOWEJ, NAGRODY DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W PROJEKCIE PT. „SILESIANKA”- SZLAK WIEŻ I PLATFORM WIDOKOWYCH W EUROREGIONIE SILESIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

1.3.) Oddział zamawiającego: STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276453182

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Króla Stefana Batorego 7

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324153095

1.5.8.) Numer faksu: 324153095

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@euroregion-silesia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.euroregion-silesia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl; https://www.euroregion-silesia.pl/index,zamowieniapubliczne, 46.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


WSPIERANIE IDEI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY ORAZ OBRONA WSPÓLNYCH INTERESÓW GMIN. SZCZEGÓŁOWE REALIZACJE CELÓW OKREŚLA PAR.2 UST.3 STATUTU

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE I DOSTAWA GRY PLANSZOWEJ, NAGRODY DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W PROJEKCIE PT. „SILESIANKA”- SZLAK WIEŻ I PLATFORM WIDOKOWYCH W EUROREGIONIE SILESIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-485c5700-f6b4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00272512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054577/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Nagrody w ramach programu lojalnościowego – gra memory, gra planszowa.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pt. „Silesianka”- szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020, motto: „Przekraczamy granice”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227012/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/02/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 97187,32 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 41651,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gry planszowej, nagrody do programu lojalnościowego w projekcie pt. „Silesianka”- szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wykonanie gry planszowej
w ilości 1 000 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - zał. nr 5 do SWZ
3. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55197,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55197,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55197,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGENCJA REKLAMOWO – WYDAWNICZA STUDIO B&W WOJCIECH JANECKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6441853060

7.3.3) Ulica: Podjazdowa 2/31

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55197,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.