eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej RZP-35/IM/2021Ogłoszenie z dnia 2021-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej RZP-35/IM/2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Dziecięcy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niekłańska 4/24

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-924

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nieklanska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieklanska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej RZP-35/IM/2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8bc07ca9-46b7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00271206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003251/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne platformy MarketPlanet1) Zamawiający określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a. dokumenty w formacie pdf należy podpisywać
tylko formatem PAdES; b. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż
,,pdf",wtedy należy użyć formatu XadES.2) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające pracę w Systemie: a. stały dostęp do sieci Internet; b. zainstalowana
przeglądarka internetowa: • Chrome w wersji 45 lub późniejsze – zalecana; • Firefox w
wersji 46 lub późniejsze;• Opera w wersji 37 lub późniejsze; c. włączona obsługa JavaScript; d.
oprogramowanie Szafir Host zainstalowane w systemie peracyjnym; e. zainstalowany program Acrobat
Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf; f. dopuszczalny format przesyłanych danych tj.
plików o wielkości do 100 MB – pdf, doc, docx, xls, xlsx; g. zainstalowany dodatek Szafir SDK Web do
przeglądarek; h. zainstalowane środowisko Java w wersji minimum 1.8 (jre).Pozostałe informacje
odnośnie środków komunikacji elektronicznej znajdują się w SWZ, Rozdział XIV "Wymagania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl (dotyczy ofert złożonych w formie elektronicznej)
2. administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, adres: ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa,
3. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@nieklanska.pl;
4. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
5. dane osobowe mogą być udostępnione: upoważnionym pracownikom, innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp);
6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-35/IM/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest „Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj.: „Programem funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Bezpieczeństwo

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp;
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.
1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że;
Wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu poczty pneumatycznej w czynnym obiekcie szpitalnym o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2. Wykonawca spełni warunek poprzez złożenie oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w Załączniku nr 9 do SWZ wskazując osobę do pełnienia funkcji Kierownika budowy; Kierownik budowy musi posiadać ważne uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego minimum 5-cio letnie doświadczenie
zawodowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu złożenie wraz z ofertą:
a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ;
b) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ;
-dokumenty niezbędne do dokonania oceny ofert w kryterium „Bezpieczeństwo”;
1. Na potwierdzenie skuteczności zmniejszania ilości bakterii chorobotwórczych dostarczanej technologii Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające jej działanie (wykonany raport z badań wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz z numerem akredytacji jednostki). Złożony raport z badań powinien dotyczyć co najmniej szczepu bakterii Escherichia coli.
2. Dokumenty techniczne opisujące działanie dostarczanej technologii i potwierdzające jej gotowość do działania w momencie uruchomienia instalacji. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji potwierdzających dany efekt, Wykonawca zobowiązany jest do ich udzielenia na pisemny wniosek Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:
- w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 uPzp (tzw. obligatoryjnych podstaw
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – otrzymany dokument w postaci papierowej musi zostać złożony w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy. W przypadku składania informacji z Krajowego Rejestru Karnego otrzymanej przez Wykonawcę za pomocą systemu informatycznego e-KRK Wykonawca składa na Platformie wszystkie pliki jakie otrzymał z Krajowego Rejestru Karnego. Wykonawca nie podpisuje otrzymanego pliku;
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SWZ;
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SWZ;
d) oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275) – Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, samodzielnie pobierze dokumenty dotyczące Wykonawcy i/lub Podwykonawców znajdujące się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, pod warunkiem że Wykonawca w ofercie wskaże dane (właściwy rejestr) umożliwiające dostęp do powyższych informacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz wykonanych usług zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ
b) wykaz osób pełniących funkcję Kierownika budowy zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie:
12 150,00 zł
słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i 00/100
Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Pozostałe informacje
odnośnie wadium znajdują się w Rozdziale V "Wadium" SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy w
rozumieniu art. 58 uPzp, w ofercie należy:
a. wskazać podmioty (Wykonawców) składające ofertę wspólną (pełne nazwy i adresy
siedzib);
b. wskazać pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców składających wspólną ofertę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed Zamawiającym albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem wymogów wskazanych w
Rozdziale IV ust. 2 pkt 5 lit. a niniejszej SWZ;
c. przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga przedstawienia mu
kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna składana np. przez konsorcjum lub spółkę cywilną musi zawierać dokumenty
wskazane w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1 niniejszej SWZ (Załącznik nr 3) oddzielnie dla każdego z
podmiotów (Wykonawców) ubiegających się wspólnie o zamówienie w celu potwierdzenia, że
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;
b. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia;
c. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2) Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie na warunkach określonych w art. 455 uPzp
oraz w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy
Wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy.
3) Ponadto Strony dopuszczają zmiany w umowie w następujących przypadkach:
a. Zmiany i uzupełnienia niżej wymienione do umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności:
1. zmiana stron umowy na zasadach określonych w kodeksie Cywilnym;
2. zmiana urzędowa stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto,
cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów
o zmianie stawki podatku VAT);
3. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (zgodnie z art. 436 ust.4) lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych);
4. zmiana zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (zgodnie z art. 436 ust.4)
lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych);
5. zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
6. zmiana terminów realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej - o okres jej trwania
lub usunięcia skutków jej działania uniemożliwiających wykonywanie robót;
7. zmiana terminu końcowego realizacji umowy w przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji
robót urządzeń, instalacji, konstrukcji, przedmiotów niebezpiecznych – o czas niezbędny do ich
usunięcia;
8. zmiana terminów realizacji umowy w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówień
dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, o
ilość dni stwierdzonych w protokole konieczności – o czas niezbędny na ich wykonanie;
9. zmiana terminu końcowego realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót lub przerw w ich
prowadzeniu stanowiących następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników
Wykonawcy i Zamawiającego oraz osób trzecich, a pozostających w związku z prowadzonymi
robotami. Końcowy termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu maksymalnie o liczbę dni w
których wykonanie robót było niemożliwe jednak nie dłużej niż do 31.01.2023 r.;
Pozostałe informacje z braku możliwości wprowadzenia tak obszernych danych do systemu
eZamówień Wykonawca może znaleźć w SWZ rozdział XI"Zawarcie umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.