eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rypin › Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - III postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Rypiński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 38

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatrypinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatrypinski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7a74450-046b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00270980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046191/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Grant z PFRON na zadanie pn.: „Poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie poprzez m.in. przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym”, w ramach Projektu pt. Dostępny samorząd – granty, w ramach Działania 2.18 PO WER 2014-2020 współfinan. ze środków EFS.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250163

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie.
4.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przebudowę istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych w celu dostosowania do obowiązujących warunków technicznych,
2) wymianę istniejących nawierzchni ciągów komunikacyjnych z płytek gresowych oraz kostki betonowej na nawierzchnie z płyt tarasowych betonowych wraz z wymianą wszystkich obrzeży i obramowań,
3) wymianę okładzin schodów z płyt granitowych i płytek gresowych na okładziny z betonowych płyt schodowych okładzinowych,
4) wykonanie cokołu z prefabrykowanych bloków schodowych na ścianie frontowej schodów zewnętrznych przy wejściu głównym,
5) wykonanie okładziny ściany frontowej schodów zewnętrznych przy wejściu głównym z płyt z betonu architektonicznego bądź płyt kwarcowych,
6) odnowienie istniejących balustrad stalowych oraz montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej,
7) wykonanie odwodnienia schodów zewnętrznych przed wejściem głównym do budynku,
8) wykonanie płyty żelbetowej od strony frontowej stanowiącej podstawę montażu herbu Powiatu Rypińskiego wraz z doprowadzeniem zasilania do podświetlenia,
9) wymianę istniejących zniszczonych nawierzchni z płytek gresowych na części tarasu od strony wejścia bocznego do budynku (w części stanowiącej zadaszenie nad garażami) na nowe płytki gresowe,
10) rozbiórkę odcinka nawierzchni ciągu komunikacyjnego wzdłuż dłuższego boku budynku oraz ułożenie warstwy kory kamiennej o gr. 10 cm,
11) wymianę istniejących drzwi wejścia głównego do budynku na automatyczne drzwi przesuwne,
12) wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych;
4.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ i załącznik nr 4 do SWZ.
4.1.3. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ składa się z :
1) projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki i architektoniczno-budowlany),
2) projektu wykonawczego,
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) przedmiaru robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

III postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Termin składania ofert upłynął 21 czerwca 2023 r. o godz. 9:00. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.
W tym stanie rzeczy Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.