eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Małej w GnieźnieOgłoszenie z dnia 2023-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Małej w Gnieźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gniezno

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gnieźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lecha 6

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 426 04 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dagmara.danelska@gniezno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gniezno.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae19a509-0133-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Małej w Gnieźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae19a509-0133-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00269789

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063477/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja boiska przy ul. Małej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245549

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIS.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn. „Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Małej w Gnieźnie w ramach zadania pn.:Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Orlików" znajdujących się w Gnieźnie przy ul. Strumykowej oraz przy ul. Małej”
Zakres robót budowlanych w ramach zamówienia obejmuje wykonanie:
-organizacja placu budowy
-rozbiórka poliuretanowej nawierzchni boiska wraz z warstwą podbudowy elastyczno-dynamicznej
-rozbiórka istniejących podłóg w zapleczu socjalnym wraz z urządzeniami na nich zamontowanymi
-wykonanie nowej poliuretanowej nawierzchni boiska wraz z wykonaniem nowej podbudowy elastyczno-dynamicznej
-wykonanie nowych podłóg w zapleczu socjalnym wraz z ponownym zamontowaniem urządzeń
-utylizacja zdemontowanej nawierzchni poliuretanowej i warstwy podbudowy elastyczno-dynamicznej
-utylizacja zniszczonych elementów podłóg zaplecza socjalnego
-wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm ( treść tekstu na tablicy do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.255 pkt 1
ustawy Pzp. Zgodnie z cytowanym przepisem „Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo żadnej oferty”.
W niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 19.06.2023 r.,
do godz. 8.00 nie złożono żadnej oferty, wobec czego Zamawiający obowiązany
jest unieważnić postępowanie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.