eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miłomłyn › Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego łamanego z rozmieszczeniem na drogach leśnych Nadleśnictwa Miłomłyn w roku 2023-IIOgłoszenie z dnia 2023-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego łamanego z rozmieszczeniem na drogach leśnych Nadleśnictwa Miłomłyn w roku 2023-II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miłomłyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510549659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nadleśna 9

1.5.2.) Miejscowość: Miłomłyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-140

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_milomlyn

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_milomlyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego łamanego z rozmieszczeniem na drogach leśnych Nadleśnictwa Miłomłyn w roku 2023-II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31247fdf-fa1b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00269496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00405606/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mieszanki kruszywa z rozmieszczeniem na drogach leśnych Nadleśnictwa Miłomłyn w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 600000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy polegające na dostarczaniu mieszanki kruszywa naturalnego łamanego (żwir + kruszywo naturalne łamane) zwanej dalej kruszywem, o łącznej ilości 2400 m3 na wskazane miejsca na drogach leśnych na terenie leśnictw w obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Miłomłyn oraz rozmieszczenie/ rozplantowanie mieszanki w sposób zapewniający uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego ubytków nawierzchni dróg. Kruszywo łamane, o frakcji 0-63 mm, może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Proporcja mieszanki żwiru z materiałem kamiennym/skalnym ma wynosić 50:50. Dopuszcza się tolerancję 10 %.
2. Miejsce realizacji zamówienia: teren leśnictw w obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Miłomłyn.
3. Informacje dotyczące technologii wykonania prac.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, szklane oraz bez domieszek gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczonego kruszywa pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania jakości i żądać wymiany kruszywa (na koszt Wykonawcy) na spełniające wymagania w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała. Zamawiający wymaga, aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany, polegający na rozmieszczeniu/rozplantowaniu takiej warstwy kruszywa, aby zniwelować ubytek i umożliwić ruch pojazdów.
Każda dostawa kruszywa (ilość kruszywa oraz miejsce dostawy) będzie uzgadniane szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Dokładne miejsca dostawy będą każdorazowo wskazane przez właściwych terenowo leśniczych lub podleśniczych.
Wykonawca musi zastosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg, w tym także dróg leśnych. Każda dostawa partii kruszywa musi odbywać się w obecności właściwego terenowo leśniczego lub podleśniczego.
Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu (leśniczemu, podleśniczemu) dowód WZ.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz terminowo.
4. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej – nie wymaga się złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 640288,8 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 640288,8 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 640288,8 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Sprzętowo – Transportowe Leszek Zawieska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7411006025

7.3.3) Ulica: Twarda 11

7.3.4) Miejscowość: Miłomłyn

7.3.5) Kod pocztowy: 14-140

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 640288,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.