eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miłomłyn › Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego łamanego z rozmieszczeniem na drogach leśnych Nadleśnictwa Miłomłyn w roku 2023-IIOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego łamanego z rozmieszczeniem na drogach leśnych Nadleśnictwa Miłomłyn w roku 2023-II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miłomłyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510549659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nadleśna 9

1.5.2.) Miejscowość: Miłomłyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-140

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_milomlyn

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego łamanego z rozmieszczeniem na drogach leśnych Nadleśnictwa Miłomłyn w roku 2023-II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31247fdf-fa1b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00405606/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mieszanki kruszywa z rozmieszczeniem na drogach leśnych Nadleśnictwa Miłomłyn w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_milomlyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_milomlyn/proceedings .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl. z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń i dokumentów składanych w raz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu platformazakupowa.pl.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składnia i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatami jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z przepisem § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych :
za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych sprostowanie, ogłoszenie o zmianie lub dodatkowych informacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Miłomłyn. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Joanna Grzechulska, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem joanna.grzechulska@olsztyn.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +48 884 998 595.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w przepisie art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w przepisie art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w przepisach art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z przepisem art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
10. Stosownie do przepisie art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z przepisem art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w przepisie art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z przepisem art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w przepisie art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisie art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
2. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
3. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza przepis art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w przepisie art. 20 RODO, określone w przepisie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy polegające na dostarczaniu mieszanki kruszywa naturalnego łamanego (żwir + kruszywo naturalne łamane) zwanej dalej kruszywem, o łącznej ilości 2400 m3 na wskazane miejsca na drogach leśnych na terenie leśnictw w obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Miłomłyn oraz rozmieszczenie/ rozplantowanie mieszanki w sposób zapewniający uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego ubytków nawierzchni dróg. Kruszywo łamane, o frakcji 0-63 mm, może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Proporcja mieszanki żwiru z materiałem kamiennym/skalnym ma wynosić 50:50. Dopuszcza się tolerancję 10 %.
2. Miejsce realizacji zamówienia: teren leśnictw w obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Miłomłyn.
3. Informacje dotyczące technologii wykonania prac.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, szklane oraz bez domieszek gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczonego kruszywa pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania jakości i żądać wymiany kruszywa (na koszt Wykonawcy) na spełniające wymagania w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała. Zamawiający wymaga, aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany, polegający na rozmieszczeniu/rozplantowaniu takiej warstwy kruszywa, aby zniwelować ubytek i umożliwić ruch pojazdów.
Każda dostawa kruszywa (ilość kruszywa oraz miejsce dostawy) będzie uzgadniane szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Dokładne miejsca dostawy będą każdorazowo wskazane przez właściwych terenowo leśniczych lub podleśniczych.
Wykonawca musi zastosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować zniszczenia nawierzchni dróg, w tym także dróg leśnych. Każda dostawa partii kruszywa musi odbywać się w obecności właściwego terenowo leśniczego lub podleśniczego.
Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu (leśniczemu, podleśniczemu) dowód WZ.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz terminowo.
4. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej – nie wymaga się złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
wzoru:
WC = (Cmin/CO) x 60
WC - wartość punktowa dla kryterium cena
Cmin- cena brutto najtańszej oferty
CO– cena brutto ocenianej oferty
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w ofercie.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Termin realizacji dostawy cząstkowej” punkty będą przyznawane ofertom na poniższych zasadach:
a) termin realizacji dostawy cząstkowej rozumiany jest jako termin dostawy zamówionej partii kruszywa liczony w dniach roboczych
od dnia e-mailowego złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
b) w formularzu ofertowym należy w pkt 1 zaznaczyć „x” wybrany termin dostawy cząstkowej ,
c) Oferta, w zależności od podanego w formularzu ofertowym terminu wykonania dostawy cząstkowej zamówionej partii kruszywa w
miejsca wskazane przez Zamawiającego – uzyska odpowiednią ilość punktów zgodnie z poniższym zestawieniem:
WT – wartość punktowa dla kryterium „termin realizacji dostawy cząstkowej”
WT = 0 dla oferty z terminem realizacji dostawy cząstkowej do 7 dni roboczych,
WT = 10 dla oferty z terminem realizacji dostawy cząstkowej do 5 dni roboczych,
WT = 30 dla oferty z terminem realizacji dostawy cząstkowej do 3 dni roboczych.
W przypadku nie zaznaczenia symbolem „x” żadnego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin dostawy do 3 dni roboczych, a Wykonawca otrzyma „0” pkt za kryterium „termin realizacji dostawy cząstkowej”.
3) W ramach kryterium „Termin płatności faktury” punkty będą przyznawane ofertom na poniższych zasadach:
- T - 0 pkt – 14 dni – termin płatności dla faktury liczony od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
- T - 5 pkt – 21 dni – termin płatności dla faktury liczony od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
- T - 10 pkt – 30 dni – termin płatności dla faktury liczony od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
W przypadku nie zaznaczenia w formularzu ofertowym żadnego terminu płatności, Zamawiający przyjmie termin płatności 30 dni, a
Wykonawca otrzyma „0” pkt w kryterium „termin płatności faktury”.
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie
100 punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
5. Z uwagi na postanowienia przepisu art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy cząstkowej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej :
a) w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (doświadczenia), Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej 1 dostawę kruszywa ( przez 1 dostawę rozumie się wykonywanie
dostaw kruszywa na podstawie 1 umowy), o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda.
Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy PZP – warunek w zakresie doświadczenia zostanie spełniony w całości przez co
najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który będzie zobowiązany do wykonania dostaw
będących przedmiotem zamówienia.
Podane przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wartości w walutach innych niż złoty polski (PLN) będą przeliczane na PLN w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany w
NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tabele kursów walut
dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
b) w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje
co najmniej: 1 samochodem ciężarowym o ładowności minimum 10 m3.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy
Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 7.1. pkt 1) lit. a SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych
Wykonawców.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy
PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącym orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z oświadczeniem Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
oświadczeniem zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
I) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
II) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
III) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
IV) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
V) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
VI) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy.
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1., 6.2. i 6.5. SWZ oraz w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający
zaleca złożenie oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, tj.:
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ składa
każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
9.2. Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych tj.:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane -
wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o
którym mowa wyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
c) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta (załączniki nr 1 do SWZ) musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, lub w postaci
elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy (np.
pełnomocnik, prokurent).
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawcy
ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Uwaga: w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy ofertę podpisuje pełnomocnik, w tym również pełnomocnik ujawniony na
podstawie przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 541), konieczne jest przedłożenie razem z
ofertą pełnomocnictwa, w sposób określony poniżej.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego
zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w
postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w przepisie art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00202664/01 z dnia 2023-05-05
2023-05-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 462), zwanej dalej „ustawą o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP
PARIBAS S.A. Ostróda nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0045 4260 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w
postępowaniu na „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego łamanego z rozmieszczeniem na drogach leśnych
Nadleśnictwa Miłomłyn w roku 2023-II”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych
przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w przepisie art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. 2)-4) należy przekazać
Zamawiającemu wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi
osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta
Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w
przepisie art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej lub poręczenia musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w przepisie art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w przepisie art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ
składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty, o których
mowa w pkt 9.2 ust. 2 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7
do SWZ.
2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności
oraz musi być zgodna z PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_milomlyn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Podwykonawstwo:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca podczas
realizacji zamówienia zobowiązany jest do respektowania wszystkich wymagań Zamawiającego, szczegółowo
przedstawionych i opisanych w projekcie umowy , stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Na podstawie przepisu art. 462 ust. 2 PZP, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani –
stosowne informacje w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Ofertowym wg. wzoru
przedstawionego w załączniku nr 1 do SWZ.
Na podstawie przepisu art. 462 ust. 4 w powiązaniu z ust. 3 PZP i z uwagi na okoliczność, iż realizowane dostawy będą
wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.