eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańcówOgłoszenie z dnia 2024-04-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓRNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łysicka 13

1.5.2.) Miejscowość: Górno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-008

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminagorno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbb2436c-5e0a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00268104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048371/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Zagospodarowanie przestrzeni przy kosciele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów

1.1.17 Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane w ramach przyznanej pomocy z Osi priorytetowej - Rozwój miast (nabór: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17) dla Działania - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich pn.: Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz ze środków własnych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419097

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.1.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Część I - Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów w miejscowości Górno
Zaprojektowano od strony południowej utwardzenie istniejącego placu przy kościele kostką brukową betonową wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych w ilości łącznie 10 sztuk, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oznakowano znakiem pionowym D-18a wraz z tabliczką T-29. Na terenie utwardzonego placu przewidziano do zamontowania 2 grupy stojaków na rowery umożliwiających pozostawienie po sztuk 5 rowerów. Od strony północnej zaprojektowano utwardzenie istniejącego zjazdu wraz z fragmentem placu kostką brukową betonową oraz budowę chodnika o szerokości 2,0m na długości około 92m.
Dodatkowo przewidziano drewnianą zabudowę studni, zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania dróg powiatowych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu kościoła.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 401650,66 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. Część II – Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna
Przewiduje się zmianę zagospodarowania terenu, na którym zlokalizowano wiatę na samochody z zadaszeniem z paneli fotowoltaicznych, ławki, kosze na odpadki, oświetlenie zewnętrzne na słupach, przewidziano również nowy układ komunikacyjny – drogi, chodniki i miejsca parkingowe oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.
Zakres prac do wykonania:
a. Wykonanie nowych nawierzchni w miejscach stref utwardzeń żwirowych, oraz wykonanie jednej spójnej nawierzchni chodników, dróg i parkingów.
b. Stworzenie nowych zewnętrznych miejsc do siedzenia dla osób czekających na wizytę w przychodni.
c. Stworzenie przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców.
d. Wymiana ogrodzenia od strony północnej i wschodniej.
e. Montaż małej architektury takiej jak stojaki na rowery, ławki, kosze na odpadki,
f. Budowa wiaty fotowoltaicznej jako zadaszenie samochodów służby zdrowia,
g. Nasadzenie ozdobnych gatunków drzew i krzewów oraz wykonanie trawników w obrębie inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.5.5.) Wartość części: 1348943,32 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289511,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 562273,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289511,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „LECH” Leszek Pióro

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 657-137-98-81

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Górno-Parcele 15

7.3.5) Kod pocztowy: 26-008

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289511,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 936820,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1813923,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 936820,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych COMPLEX Mateusz Chłodnicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 866-171-78-16

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Moszyny 47

7.3.5) Kod pocztowy: 28-210

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 936820,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.