eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-04-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓRNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łysicka 13

1.5.2.) Miejscowość: Górno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-008

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminagorno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e01ff90f-5df0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00268103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048371/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane w ramach przyznanej pomocy z Osi priorytetowej - Rozwój miast (nabór: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17) dla Działania - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich pn.: Kompleksowa rewitalizacja Górna poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz ze środków własnych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419083

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.1.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Część I - Zagospodarowanie wschodniej części terenu wokół kamieniołomu
Projektowany teren zostanie zagospodarowany jako plac zabaw dla małych i większych dzieci, ponadto przewidziano pumptrack ukształtowany na istniejącym terenie z nawierzchnią asfaltową, chodnik, 9 miejsc postojowych w tym jedno dla niepełnosprawnych oraz oświetlenie zewnętrzne wraz z elementami małej architektury, w tym:
a. Ławki z oparciem
b. Ławki bez oparcia
c. Stojaki na rowery
d. Kosze na odpadki
e. Tablica regulaminowa
f. Huśtawka wieloosobowa
g. Zjazd rurowy (tyrolka)
h. Potrójna karuzela pionowa
i. Huśtawka warkocz
j. Huśtawka bocianie gniazdo
k. Linarium karuzela piramida wspinaczkowa
l. Trampolina mała
m. Sprężynowiec platforma
n. Ślizgawka zwierzę
o. Sprężynowiec bujak
p. Sprężynowiec bujak huśtawka
q. Karuzela
r. Ogrodzenie
s. Pumptrack

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 2001214,36 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. Część II – Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 1183/2
a. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy z piłkochwytami wokół boiska
b. Wykonanie nowych nawierzchni chodników.
c. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego
d. Stworzenie nowych miejsc do siedzenia przy boisku
e. Stworzenie przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców
f. Montaż małej architektury takiej jak stojaki na rowery, ławki, kosze na odpadki
g. Wykonanie trawników w obrębie inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.5.) Wartość części: 735452,36 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1227700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1450558,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1227700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Spurek Sławomir Spurek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 657-100-79-03

7.3.3) Ulica: Kolberga 19

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-620

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1227700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 437906,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 478700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 437906,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych COMPLEX Mateusz Chłodnicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 866-171-78-16

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Moszyny 47

7.3.5) Kod pocztowy: 28-210

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 437906,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.