eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Nadzór inwestorski dla zadań polegających na modernizacji ulic powiatowych w Gołdapi

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski dla zadań polegających na modernizacji ulic powiatowych w Gołdapi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511440947

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gumbińska 2a

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp.powiatgoldap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-goldap.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski dla zadań polegających na modernizacji ulic powiatowych w Gołdapi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8cb788e-f0ec-11ee-b016-82aaee56c84c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00268064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043530/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi

1.3.3 Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8cb788e-f0ec-11ee-b016-82aaee56c84c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia, szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz w informacjach zamieszczonych w zakładce „Centrum pomocy".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt 19 i 20.
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:zdp@zdp.powiatgoldap.pl (nie dotyczy składania ofert).
8. Zamawiający dopuszcza również prowadzenie komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zdp@zdp.powiatgoldap.pl, przy czym niniejsze adresy poczty elektronicznej rekomendowane są w szczególności do przesyłania pytań, składania dokumentów na wezwanie Zamawiającego, przesyłania wyjaśnień, uzupełnień (nie dotyczy składania ofert).
9. Sposób złożenia podpisu:
a) kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu; szczegółowe informacje o sposobie
pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunków jego użycia można znaleźć na stronach internetowych
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
b) podpisu zaufanego został opisany pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic
spraweprzezinternet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany;
c) podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty przez podpis osobisty należy
rozumieć - zaawansowany podpis elektroniczny dokonywany przy użyciu dowodu osobistego (edowód).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, którego siedziba mieści się przy, ul. Gumbińskiej 2a, 19-500 Gołdap (tel.: 87 615 09 89, email: zdp@zdp.powiatgoldap.pl );
2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (tel. (87) 615 44 19, email: iod@powiatgoldap.pl);
3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZDP.252.5.2024 na Nadzór inwestorski dla zadań polegających na modernizacji ulic powiatowych w Gołdapi prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazane dostawcom usługi IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, audytorom, kontrolerom);
5. Dane mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe;
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 4 lat;
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
9. W zakresie udostępnienia danych w BIP przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; Podanie danych osobowych jest niezbędne/dobrowolne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.252.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi”

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi”, której zakres przedstawia się następująco:
Zestawienie danych i powierzchni drogowych.

Nr Droga Długość odcinka [mb] Powierzchnia
[m2] Kategoria ruchu
1 ul. Chopina 350,00 2 100,00 KR 1-2
2 ul. Sikorskiego 420,00 2 550,00 KR 1-2
3 ul. Słoneczna 225,00 1 660,00 KR 1-2

Zakres robót obejmuje:
 nawierzchnię dróg, chodników i parkingów zlokalizowanych wyłącznie na działkach będących własnością Powiatu Gołdapskiego w ilościach wskazanych w przedmiarach robót. Wykazy działek znajdują się w zaświadczeniach Starosty Gołdapskiego o niewnoszeniu sprzeciwu
 Na ulicy Chopina w Gołdapi należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z trylinki i wykonać w to miejsce podbudowę z kruszywa naturalnego C50/30 i dwie warstwy nawierzchni bitumicznych (wiążąca i ścieralna).
 Na ulicach Sikorskiego i Słoneczna należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni (frezowanie korekcyjne śr. gr. 3 cm), następnie wykonać nową nawierzchnię warstwy wyrównawczej i ścieralnej wraz
z oznakowaniem poziomym i wymianą oznakowania pionowego.
 Dodatkowo na ww. ulicach należy rozebrać istniejącą nawierzchnię chodników, parkingów wraz z obrzeżami i krawężnikami. Następnie należy ustawić nowe krawężniki, obrzeża wraz z wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, parkingi).
 Szczegółowy zakres prac przedstawiono na zamieszczonych przedmiarach.
 Wysokościowo należy dowiązać się do rzędnych istniejących zjazdów oraz do istniejącego poziomu terenu.
 Prace na ulicy Słonecznej należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym zgodnie z decyzją nr WUOZ-ELK.5142.442.2023.RN. Na prowadzenie prac ziemnych Wykonawca uzyska odrębne pozwolenie konserwatorskie.
 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót po stronie Wykonawcy.
 Układanie poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznej (wyrównawcza, wiążąca i ścieralna) powinno odbywać się całą szerokością jezdni. Nie dopuszcza się układania poszczególnych ww. warstw jezdni połówkowo!
 Przy każdym przejściu dla pieszych należy zastosować kostkę integracyjną w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 Tablica musi być wykonana z blachy ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią i zamontowana na słupku ocynkowanym o średnicy 60 mm i grubości ścianki 6,3 mm. Tablicę należy zamontować w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania na każdej drodze będącej przedmiotem inwestycji w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.
 Wykonawca zapewni pięć lat gwarancji na tablicę informacyjną.
Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, stanowiących odpowiednio załącznik nr 12 do SWZ.

Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należeć będzie pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ponadto:
1) kontrola robót na każdym etapie ich realizacji;
2) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym
i ekonomicznym, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgłoszeniem robót budowlanych,
z przepisami techniczno – budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;
4) koordynacja robót;
5) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych;
6) gromadzenie dokumentacji zdjęciowej z postępu prac i udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie;
7) dopuszczanie do pracy na terenie budowy wyłącznie pracowników wykonawcy i podwykonawców zgłoszonych zamawiającemu;
8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
9) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbioru końcowego;
10) przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót;
11) potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru końcowego w obecności Zamawiającego
i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;
12) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;
13) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach
(w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia);
14) dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót;
15) doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego;
16) systematyczna kontrola dzienników budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena – 60%
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt
b) deklarowana przez Wykonawcę ilość dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczna, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obiekcie” – 40%
Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli na obiekcie przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa, co najmniej 2 (dwa) dni w tygodniu, nie licząc narad koordynacyjnych.
Każda wizyta na obiekcie musi być potwierdzona wizytą w siedzibie Zamawiającego, celem zrelacjonowania postępu prac oraz wpisem na listę obecności.
Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca zaoferuje 3 (trzy) lub więcej dni w tygodniu, na przeprowadzenie kontroli na obiekcie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający będzie oceniał ilość, zaoferowanych przez Wykonawcę, dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
3 (trzy) dni – 10 punktów
4 (cztery) dni – 20 punktów
5 (pięć) dni – 40 punktów
Uwaga:
1) Udział w naradach koordynacyjnych i odbiorze końcowym, nie wlicza się do liczby bytności na budowie.
2) W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym ilości dni Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje zwiększenia (dodatkowych) dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa, a w kryterium oceny „Kontrole na obiekcie” otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrole na obiekcie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi”

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi”, której zakres przedstawia się następująco:
Przedmiotem zadania jest modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi”

Zestawienie danych i powierzchni drogowych.
Nr Droga Długość odcinka [mb] Powierzchnia
[m2] Kategoria ruchu
1 ul. Jaćwieska 310,00 1 980,00 KR 1-2
2 ul. Partyzantów 180,00 900,00 KR 1-2
3 ul. Partyzantów
(odc. dodatkowy) 154,00 600,00 KR 1-2
4 ul. Przytorowa 540,00 3 250,00 KR 1-2
5 ul. Tatyzy 105,00 500,00 KR 1-2

Zakres robót obejmuje:
 Nawierzchnię dróg, chodników i parkingów zlokalizowanych wyłącznie na działkach będących własnością Powiatu Gołdapskiego w ilościach wskazanych w przedmiarach robót. Wykazy działek znajdują się
w zaświadczeniach Starosty Gołdapskiego o niewnoszeniu sprzeciwu
 Na ulicach Jaćwieska, Partyzantów (odcinek 180 mb), Przytorowa i Tatyzy, należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni (frezowanie korekcyjne śr. gr. 3 cm), następnie wykonać nową nawierzchnię warstwy wyrównawczej i ścieralnej wraz z oznakowaniem poziomym i wymianą oznakowania pionowego.
 Dodatkowo należy rozebrać istniejącą nawierzchnię chodników, parkingów wraz z obrzeżami i krawężnikami. Następnie należy ustawić nowe krawężniki, obrzeża wraz z wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, parkingi). Szczegółowy zakres prac przedstawiono na zamieszczonych przedmiarach.
 Na ulicy Partyzantów (odcinek dodatkowy o długości 154 mb) należy rozebrać istniejącą nawierzchnię jezdni, parkingów i chodników, następnie wykonać podbudowę, warstwę wiążącą i ścieralną na jezdni wraz
z oznakowaniem poziomym i pionowym, oraz ustawić krawężniki, obrzeża wraz z wykonaniem nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, parkingi). Szczegółowy zakres prac przedstawiono na zamieszczonych przedmiarach.
 Szczegółowy zakres prac przedstawiono na zamieszczonych przedmiarach.
 Wysokościowo należy dowiązać się do rzędnych istniejących zjazdów oraz do istniejącego poziomu terenu.
 Prace należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym zgodnie z decyzją nr WUOZ-ELK.5142.442.2023.RN, WUOZ-ELK.5142.262.2021.JS. Na prowadzenie prac ziemnych wykonawca uzyska odrębne pozwolenie konserwatorskie.
 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót po stronie Wykonawcy.
 Układanie poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznej (wyrównawcza, wiążąca i ścieralna) powinno odbywać się całą szerokością jezdni. Nie dopuszcza się układania poszczególnych ww. warstw jezdni połówkowo!
 Przy każdym przejściu dla pieszych należy zastosować kostkę integracyjną w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 Wykonać oznakowanie pionowe i poziome jednego miejsca parkingowego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych na ulicy Jaćwieskiej (brak pozycji w przedmiarze).
 Usunięcie karpiny po ściętym drzewie na ulicy Jaćwieskiej (brak pozycji w przedmiarze).
 Tablica musi być wykonana z blachy ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią i zamontowana na słupku ocynkowanym o średnicy 60 mm i grubości ścianki 6,3 mm. Tablicę należy zamontować w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania na każdej drodze będącej przedmiotem inwestycji w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.
 Wykonawca zapewni pięć lat gwarancji na tablicę informacyjną.
 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Równolegle z realizacją zadania będzie wykonywana inna inwestycja: „Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, stanowiących odpowiednio załącznik nr 13 do SWZ.

Do obowiązków inspektora nadzoru na ww. zadaniu należeć będzie pełen zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ponadto:
1) kontrola robót na każdym etapie ich realizacji;
2) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgłoszeniem robót budowlanych, z przepisami techniczno – budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;
4) koordynacja robót;
5) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych;
6) gromadzenie dokumentacji zdjęciowej z postępu prac i udostępnianie Zamawiającemu na jego żądanie;
7) dopuszczanie do pracy na terenie budowy wyłącznie pracowników wykonawcy i podwykonawców zgłoszonych zamawiającemu;
8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
9) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbioru końcowego;
10) przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót;
11) potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru końcowego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;
12) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;
13) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia);
14) dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót;
15) doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego;
16) systematyczna kontrola dzienników budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena – 60%
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt
b) deklarowana przez Wykonawcę ilość dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczna, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa - zwanej dalej „Kontrole na obiekcie” – 40%
Wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli na obiekcie przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa, co najmniej 2 (dwa) dni w tygodniu, nie licząc narad koordynacyjnych.
Każda wizyta na obiekcie musi być potwierdzona wizytą w siedzibie Zamawiającego, celem zrelacjonowania postępu prac oraz wpisem na listę obecności.
Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca zaoferuje 3 (trzy) lub więcej dni w tygodniu, na przeprowadzenie kontroli na obiekcie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Zamawiający będzie oceniał ilość, zaoferowanych przez Wykonawcę, dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
3 (trzy) dni – 10 punktów
4 (cztery) dni – 20 punktów
5 (pięć) dni – 40 punktów
Uwaga:
1) Udział w naradach koordynacyjnych i odbiorze końcowym, nie wlicza się do liczby bytności na budowie.
2) W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym ilości dni Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje zwiększenia (dodatkowych) dni w tygodniu, w których inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadzi kontrolę na obiekcie w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, z przepisami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa, a w kryterium oceny „Kontrole na obiekcie” otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrole na obiekcie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie polegającej na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
b) posiada doświadczenie przy nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie ulicy (mającej status drogi publicznej) o nawierzchni bitumicznej o długości nie mniejszej niż 300 metrów każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XIV. ust. 1 pkt. 4, w stosownych sytuacjach oraz z w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, Zamawiający, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
d) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00248693/01 z dnia 2024-03-18
2024-03-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wzór którego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załączniku nr 10 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:
1. Formularz oferty.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający, żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 4., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np.: w treści Formularza ofertowego lub w treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy, a których zakres wskazany został przez zamawiającego odpowiednio w Rozdziale XIV i XVI SWZ – zalecaną treść których oświadczeń stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do SWZ;
7. W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6 niniejszego rozdziału SWZ), składa każdy z wykonawców wspólnie się niego ubiegających. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy pzp);
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 6, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zalecaną treść oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do SWZ (art. 125 ust. 5 ustawy pzp).
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. (art. 117 ust. 4 ustawy pzp) – wzór, którego stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór, którego stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być sporządzona zgodnie z ww. SWZ oraz spełniać dodatkowe wymagania:
a) wszyscy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich łącznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
b) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
c) pełnomocnictwo musi być podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa, aktów wewnętrznych przedsiębiorców lub udzielonego pełnomocnictwa,
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wzór, którego stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi w następujących przypadkach:
a) zmiana w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności , których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko.
b) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga!
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu
24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.