eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Dostawy odzieży ochronnej i roboczejOgłoszenie z dnia 2023-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy odzieży ochronnej i roboczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670574883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentego Witosa 94

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483802000

1.5.8.) Numer faksu: 483802033

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radkom@radkom.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkom.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49bb23a8-003d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49bb23a8-003d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00267594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242148

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej do PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1b do SWZ.
2. Wielkość ubrań, rękawic, hełmów i obuwia oraz pozostałego asortymentu dotyczyć będzie standardowych rozmiarów, a w przypadku rozmiarów nietypowych należy wykonać wg. indywidualnych rozmiarów (np. obuwia do rozmiaru 36). Rozmiar oraz kolor wyrobu będzie podawany przy składaniu kolejnej partii zamówienia. Wyroby muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikat jakości tkanin.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie Zakładem Pracy Chronionej przy wystawianiu faktur winien uwzględnić możliwość zmniejszenia wpłat na PFRON zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
4. Szczegółowe warunki dostaw:
a) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w partiach, ….. dni kalendarzowych - każda w terminie zaproponowanym w ofercie (MAX 8 dni kalendarzowych) - od otrzymania zamówienia przesłanego przez Zamawiającego e-mailem. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zamówienia do realizacji, w przypadku braku potwierdzenia na piśmie Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za nieterminową dostawę lub realizację usługi od dnia wysłania e-maila na podstawie potwierdzenia wysłanego przez Zamawiającego
b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
c) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia według potrzeb Zamawiającego.
d) Towar zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym, w zależności od rodzaju i sposobu przewozu.
e) Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdego rodzaju towaru znajdującego się w pierwszej zamówionej dostawie danego asortymentu odpowiedni atest bezpieczeństwa / certyfikat, w przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru, wliczony jest w cenę towaru.
f) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dostarczonego przedmiotu umowy będzie faktura VAT.
g) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych prawo zmiany ilości w poszczególnych asortymentach do całkowitej wartości umowy.
h) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dostaw przewidywanej ilości asortymentów określonych w załączniku nr 1b do SWZ w okresie obowiązywania Umowy. Faktycznie dostarczona ilość asortymentu może ulec zmianie - 20% w stosunku do wartości umowy.
5. Szczegółowe wymagania:
5.1. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości nie był krótszy niż 12 miesięcy od daty faktycznej dostawy (przekazania odzieży roboczej i ochronnej- dowodem będzie faktura VAT).
5.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania parametrów jakości dostarczonej odzieży roboczej i ochronnej. W przypadku niezgodności parametrów jakości badanej odzieży roboczej i ochronnej z wymaganymi przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy na własny koszt odzież roboczą i ochronną o parametrach jakości zgodnych z wymaganymi przez Zamawiającego.
6. Miejsce dostawy: MAGAZYN Zamawiającego, ul. W. Witosa 94 lub 96, 26-600 Radom.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18200000-1 - Odzież wierzchnia

18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

18800000-7 - Obuwie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W Ofercie nr 1 firmy VESTIM GROUP Sp. z o.o. w poz. 26 OPZ – Wykonawca wskazał asortyment niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Kierownik Zamawiającego odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

W Ofercie nr 2 firmy PPUiH „ARIS” w poz. 5 OPZ – Wykonawca wskazał asortyment niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Kierownik Zamawiającego odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Biorąc powyższe pod uwagę Kierownik Zamawiającego unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp. tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.