eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Budowa mobilnego lodowiska dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z wyposażeniem.Ogłoszenie z dnia 2023-06-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa mobilnego lodowiska dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z wyposażeniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320765396

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szczecińska 35

1.4.2.) Miejscowość: Stargard

1.4.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 915732570

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@osir.stargard.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.stargard.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00266062

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00252806

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w wysokości minimum 900 000,00 zł.
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, tj. jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia (każde będące przedmiotem jednej umowy) polegające na budowie kompletnego sezonowego (mobilnego) lodowiska wykonanego w technologii EPDM o powierzchni minimum 800 m2.
Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu prac wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te prace te zostały wykonane należycie. Na wykazie należy wskazać jedynie te prace, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej pracom wykazywanym dla spełnienia warunku przedmiotowego udziału w postępowaniu.
Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją trzech wymaganych prac, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją trzech wymaganych prac (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą łączne zrealizowanie wymaganych robót, ale żaden z nich nie wykonał ich w całości).

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w wysokości minimum 900 000,00 zł.
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, tj. jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia (każde będące przedmiotem jednej umowy) polegające na budowie kompletnego sezonowego (mobilnego) lodowiska wykonanego w technologii EPDM o powierzchni minimum 800 m2.
Ocena spełnienia tego warunku, według reguły spełnia/nie spełnia, dokonana zostanie na podstawie treści przedłożonego wykazu prac wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te prace te zostały wykonane należycie. Na wykazie należy wskazać jedynie te prace, które odpowiadają rodzajowo i wartościowo określonym powyżej pracom wykazywanym dla spełnienia warunku przedmiotowego udziału w postępowaniu.
Uwaga: warunek ten nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją trzech wymaganych prac, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją trzech wymaganych prac (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą łączne zrealizowanie wymaganych robót, ale żaden z nich nie wykonał ich w całości).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 900. 000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech prac budowlanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których prace budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te prace budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego prace budowlane były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na wykazie należy podać jedynie te roboty budowlane, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej usługom, tj. co najmniej trzech zamówień (każdego będącego przedmiotem jednej umowy) polegającego na budowie kompletnego sezonowego (mobilnego) lodowiska wykonanego w technologii EPDM o powierzchni minimum 800 m2.

Po zmianie:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 900. 000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech prac budowlanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których prace budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te prace budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego prace budowlane były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na wykazie należy podać jedynie te roboty budowlane, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej usługom, tj. co najmniej trzech zamówień (każdego będącego przedmiotem jednej umowy) polegającego na budowie kompletnego sezonowego (mobilnego) lodowiska wykonanego w technologii EPDM o powierzchni minimum 800 m2.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia, że oferowane prace spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy i kryteria, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci wykazu wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech robót (każda będąca przedmiotem jednej umowy) polegającego na budowie kompletnego sezonowego (mobilnego) lodowiska wykonanego w technologii EPDM o powierzchni minimum 800 m2, wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie i w terminie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane lub są wykonywane.

Po zmianie:
W celu potwierdzenia, że oferowane prace spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy i kryteria, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci wykazu wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech robót (każda będąca przedmiotem jednej umowy) polegającego na budowie kompletnego sezonowego (mobilnego) lodowiska wykonanego w technologii EPDM o powierzchni minimum 800 m2, wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie i w terminie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane lub są wykonywane.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie - wykazu wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech robót (każda będąca przedmiotem jednej umowy) polegającego na budowie kompletnego sezonowego (mobilnego) lodowiska wykonanego w technologii EPDM o powierzchni minimum 800 m2, wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie i w terminie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane lub są wykonywane.

Po zmianie:
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie - wykazu wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech robót (każda będąca przedmiotem jednej umowy) polegającego na budowie kompletnego sezonowego (mobilnego) lodowiska wykonanego w technologii EPDM o powierzchni minimum 800 m2, wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie i w terminie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane lub są wykonywane.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-21 09:00

Po zmianie:
2023-06-23 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-21 09:05

Po zmianie:
2023-06-23 14:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-20

Po zmianie:
2023-07-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.