eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Prace modernizacyjno - adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku - Al. Lotników Polskich 18Ogłoszenie z dnia 2021-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace modernizacyjno - adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku –
Al. Lotników Polskich 18

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431010878

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Leśmiana 4

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 814523067

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzozswidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozswidnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace modernizacyjno - adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku –
Al. Lotników Polskich 18

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc7da4c2-0cb8-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00264781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00036764/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Prace modernizacyjno- adaptacyjne oraz wymiana 2 wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170135/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/06/09/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 422757,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie publiczne dotyczy realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch dźwigów osobowych i wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Szpitala SP ZOZ Świdnik, Al. Lotników Polskich 18, obejmująca:

a) demontaż dwóch starych dźwigów osobowych wraz z ich utylizacją,

b) opracowanie dokumentacji projektowej dla proponowanych do zamontowania dźwigów osobowych,

c) dostawę, montaż i zabudowę dźwigów osobowych o parametrach oraz wyposażeniu spełniającym wymogi określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego,

d) wykonanie prac budowlanych ( wykucie istniejących ościeżnic drzwi przystankowych, przygotowanie ścian sufitu, posadzki w szybie i maszynowni do malowania, malowanie ścian w szybie i maszynowni oraz ścian wokół drzwi przystankowych ),

e) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilania w zakresie niezbędnym dla montowanych nowych dźwigów osobowych wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielni (tablicy) elektrycznej,

f) skoordynowanie stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego z przekazaną Zamawiającemu dokumentacją powykonawczą wraz z RESURSEM,

g) uruchomienie, testowanie i zaprogramowanie dźwigów osobowych wg dyspozycji Zamawiającego,

h) bezpłatne wykonywanie w okresie 24 miesięcy ( tj. w okresie minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego okresu gwarancji ) czynności konserwacyjnych zamontowanych dwóch nowych dźwigów osobowych.

2. Rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą:
a) rysunek:
Inwentaryzacja budowlana istniejących szybów dźwigowych z maszynownią, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) pn. Prace modernizacyjno – adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno – transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku – Al. Lotników Polskich 18 stanowiąca Załącznik Nr 9 do SWZ,

c) przedmiar robót pn. Prace modernizacyjno – adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno – transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ.

3. Parametry dźwigu osobowego szczegółowo określone zostały w Załączniku Nr 1 do SWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego.

Klauzula zatrudnienia

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):

a) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub osoby wspólnie ubiegające się o zamówienie, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac na placu budowy, co najmniej dla następujących czynności:
1) roboty ogólnobudowlane,
2) roboty elektryczne instalacyjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42416100-6 - Windy

45262520-2 - Roboty murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 498000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 688000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 498000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Chmielewski Dźwigi Sp. z o.o. sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON : 363101056

7.3.3) Ulica: Lipowa 27

7.3.4) Miejscowość: Baniocha

7.3.5) Kod pocztowy: 05-532

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 498000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.