eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Prace modernizacyjno - adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku - Al. Lotników Polskich 18Ogłoszenie z dnia 2021-09-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace modernizacyjno - adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku –
Al. Lotników Polskich 18

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431010878

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Leśmiana 4

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 814523067

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzozswidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozswidnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace modernizacyjno - adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku –
Al. Lotników Polskich 18

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc7da4c2-0cb8-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00036764/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Prace modernizacyjno- adaptacyjne oraz wymiana 2 wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl
2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty za pośrednictwem zakładki „OFERTY” na Platformie Zakupowej pod adresem https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl
4. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

5. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale 7. SWZ oraz zawarte w „Instrukcji dla Wykonawcy”, dostępnej pod adresem https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, adres e – mail: sekretariat@spzozswidnik.pl , telefon: 81 4523050.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku jest Pan Sławomir Zagojski, kontakt: adres e-mail: iod@spzozswidnik.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, nakładającą obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlana pn. Prace modernizacyjno - adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno - transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku - Al. Lotników Polskich 18 - Nr sprawy: SPZOZ/ZP/271/06/09/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
2) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO
6. Posiada Pani/Pan:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. 21 RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/06/09/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie publiczne dotyczy realizacji Projektu pn. „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”, i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch dźwigów osobowych i wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Szpitala SP ZOZ Świdnik, Al. Lotników Polskich 18, obejmująca:

a) demontaż dwóch starych dźwigów osobowych wraz z ich utylizacją,

b) opracowanie dokumentacji projektowej dla proponowanych do zamontowania dźwigów osobowych,

c) dostawę, montaż i zabudowę dźwigów osobowych o parametrach oraz wyposażeniu spełniającym wymogi określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego,

d) wykonanie prac budowlanych ( wykucie istniejących ościeżnic drzwi przystankowych, przygotowanie ścian sufitu, posadzki w szybie i maszynowni do malowania, malowanie ścian w szybie i maszynowni oraz ścian wokół drzwi przystankowych ),

e) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej zasilania w zakresie niezbędnym dla montowanych nowych dźwigów osobowych wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielni (tablicy) elektrycznej,

f) skoordynowanie stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego z przekazaną Zamawiającemu dokumentacją powykonawczą wraz z RESURSEM,

g) uruchomienie, testowanie i zaprogramowanie dźwigów osobowych wg dyspozycji Zamawiającego,

h) bezpłatne wykonywanie w okresie 24 miesięcy ( tj. w okresie minimalnego, wymaganego przez Zamawiającego okresu gwarancji ) czynności konserwacyjnych zamontowanych dwóch nowych dźwigów osobowych.

2. Rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą:
a) rysunek:
Inwentaryzacja budowlana istniejących szybów dźwigowych z maszynownią, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) pn. Prace modernizacyjno – adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno – transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku – Al. Lotników Polskich 18 stanowiąca Załącznik Nr 9 do SWZ,

c) przedmiar robót pn. Prace modernizacyjno – adaptacyjne oraz wymiana dwóch wind medyczno – transportowych w budynku Szpitala SPZOZ w Świdniku, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ.

3. Parametry dźwigu osobowego szczegółowo określone zostały w Załączniku Nr 1 do SWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego.

Klauzula zatrudnienia

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):

a) Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub osoby wspólnie ubiegające się o zamówienie, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac na placu budowy, co najmniej dla następujących czynności:
1) roboty ogólnobudowlane,
2) roboty elektryczne instalacyjne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42416100-6 - Windy

45262520-2 - Roboty murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert.

Kryterium cena :

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według niżej podanego wzoru :

Cx = Cmin / Cbad x 60 punktów, gdzie :

Cx – liczba punktów w ramach kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto w ofertach podlegających ocenie
Cbad – cena brutto przedstawiona w badanej ofercie


Kryterium Gwarancja jakości

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium Gwarancja jakości, na podstawie podanego przez Wykonawcę w pkt. 8 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SWZ ) oferowanego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia.

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru :

Gx = Gbad / Gmax x 40 punktów, gdzie :

Gx – liczba punktów w ramach kryterium Gwarancja jakości
Gmax – najwyższa ilość miesięcy gwarancji jakości określona przez Zamawiającego – 60 miesięcy
Gbad – ilość miesięcy gwarancji w badanej ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
d) zdolności technicznej lub zawodowej
 Zamawiający wymaga dokumentów:
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była wymiana dźwigu osobowego/ dostawa nowego dźwigu z pracami budowlanymi, o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 złotych brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego ( składane wraz z ofertą ) – Załącznik Nr 4 do SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 i art. 125 ust. 5 ustawy Pzp ( Załącznik Nr 6 i Załącznik Nr 7 do SWZ ) - jeśli dotyczy - składane wraz z ofertą.
3) Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była wymiana dźwigu osobowego/ dostawa nowego dźwigu z pracami budowlanymi, o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 złotych brutto.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5. Przedmiotowe środki dowodowe – składane wraz z ofertą.

5.1 W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- prospekty producenta urządzenia, katalogi, części instrukcji obsługi lub inne dokumenty dotyczące oferowanego urządzenia na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych oferowanego urządzenia. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że spełniają wymagania Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ ( Parametry techniczne dźwigu osobowego ).

5.2 Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Prospekty producenta urządzenia, katalogi, części instrukcji obsługi lub inne dokumenty dotyczące oferowanego urządzenia na potwierdzenie spełniania parametrów technicznych oferowanego urządzenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ ( tj. Formularzem Ofertowym – Załącznik Nr 3 do SWZ ) Wykonawca składa:

a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór określa Załącznik Nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców,

b) Załącznik Nr 1 do SWZ – Parametry techniczne dźwigu osobowego,

c) przedmiotowe środki dowodowe – prospekty producenta urządzenia, katalogi, części instrukcji obsługi lub inne dokumenty na potwierdzenie parametrów oferowanego urządzenia,

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, którego wzór określa Załącznik Nr 6 do SWZ i Załącznik Nr 7 do SWZ – jeśli dotyczy ( tj. jeśli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu ),

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy,

f) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu ,
g) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
Pełnomocnictwo powinno:
- precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).

2) Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu – podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY W TREŚCI UMOWY

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, w szczególności:

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2b, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, uniemożliwiające terminową realizację Umowy, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą Strony Umowy, zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec oraz które wyróżnia się nadzwyczajnym charakterem np. gwałtowne zjawiska przyrodnicze o charakterze katastrof oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego, w szczególności: katastrofy żywiołowe, w szczególności huragany, trzęsienia ziemi, powódź, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, wprowadzenie stanu wojennego, akty terroryzmu, kwarantanny z uwagi na wystąpienie zagrożeń związanych z występowaniem chorób zakaźnych;

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2b, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych;

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2b, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną dla Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d Zmiany umowy
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2b, może nastąpić w przypadku nie dokonania przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2b rejestracji przedmiotu Umowy w Urzędzie Dozoru Technicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację przedmiotu Umowy wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego o liczbę dni, niezbędną na dokonanie ww. czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; pod warunkiem, gdy Wykonawca złoży wniosek do UDT najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2b.

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron Umowy;

6) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

7) konieczności dokonania zmiany osób, o których mowa w treści Umowy, po Stronie którejkolwiek ze Stron Umowy;

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po Stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania.

2. Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. W każdym przypadku Strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany Umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w Umowie, również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić Umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.