eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Dostawa środków czystości i worków foliowych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w LipnieOgłoszenie z dnia 2023-06-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa środków czystości i worków foliowych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Lipno Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340572055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nieszawska 6

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542880414

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9c8a9eb-fed8-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości i worków foliowych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9c8a9eb-fed8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00264396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239603

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.372.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 392052,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 – Środki czystości:
Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu w celu prawidłowego stosowania preparatów:
• zamontowanie 31 szt. pompy dozującej, fabrycznie nowej, podłączonej bezpośrednio do wody mającej za zadanie przygotowanie gotowego roztworu roboczego preparatu do wiadra (dot. pozycji nr 7 i 8),
• dostarczenie 150 szt. oklejonych etykietą butelek ze spryskiwaczem do pozycji nr 3,
• dostarczenie 150 szt. oklejonych etykietą butelek ze spryskiwaczem do pozycji nr 4,
• dostarczenie 30 szt. koszyków ze stali nierdzewnej do zawieszenia na ścianie, na opakowanie 1,5l. dozownika z poz. 3, 4,
• dostarczenie 30 szt. węży do systemów dozujących przyłączeniowych do kranu technicznego, na obu końcach szybko złącze pasujące do dozownika, o długości 1m, (dot. pozycji nr 3, 4).
W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pełnego przeszkolenia personelu zamawiającego z zasad postępowania z preparatami chemicznymi, zwłaszcza niebezpiecznymi oraz praktycznej umiejętności utrzymania czystości przy wykorzystaniu środków chemicznych i dozowników z oferty Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 295553,72 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 – Worki foliowe:
• worki pakowane po 20 szt. w rolce.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44174000-0 - Folia

4.5.5.) Wartość części: 96498,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 370872,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 370872,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 370872,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dabex Bydgoszcz Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340019810

7.3.3) Ulica: Toruńska 15

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-880

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 370872,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92432,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 92432,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92432,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Helplast Bis Joanna Hadasik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241415361

7.3.3) Ulica: Gliwicka 42 a,

7.3.4) Miejscowość: Orzesze

7.3.5) Kod pocztowy: 43-180

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 92432,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.