eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej towarowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu nr 1 w Sopocie w budynku przy ul. Kasprowicza 1Ogłoszenie z dnia 2023-06-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej towarowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu nr 1 w Sopocie w budynku przy ul. Kasprowicza 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE NR 1 W SOPOCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221162450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 58

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-843

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole1sopot@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://p1sopot.szkolnastrona.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5be6024c-fe2c-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej towarowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu nr 1 w Sopocie w budynku przy ul. Kasprowicza 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5be6024c-fe2c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00263601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104387/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej towarowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu nr 1 w Sopocie w budynku przy ul. Kasprowicza 1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237839

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.04.PL.2023.BP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż windy wewnętrznej towarowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu nr 1 w Sopocie w budynku przy ul. Kasprowicza 1.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ oraz Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 7 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 42416120-2 - Windy towarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu ogłoszonym w BZP w dniu 29.05.2023r. pod nr 2023/BZP 00237839 wpłynęła jedna oferta.
Cena złożonej oferty znacznie przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
Tym samym wypełniła się przesłanka z art. 255 pkt 3) uPzp dot. unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.