eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rumia › "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dolnej w Rumi".Ogłoszenie z dnia 2023-06-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy
ul. Dolnej w Rumi”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA RUMIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobieskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Rumia

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-230

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586796574

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rumia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy
ul. Dolnej w Rumi”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb24e727-0138-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00263343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245802

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 86723,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dolnej w Rumi”.
2) Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka drogi gminnej - ulicy Dolnej. Inwestorem zadania będzie Gmina Miejska Rumia. Ulica będzie ciągiem pieszo-jezdnym, bez wyodrębnionych chodników i jezdni. Nawierzchnia ulicy ma być wykonana z kostki betonowej. Długość planowanego odcinka drogi to ok. 280 mb. Dalszy odcinek ulicy, aż do skrzyżowania z ul. Kosynierów, jest projektowany w ramach oddzielnego opracowania.
3) Wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe. Kanalizacja deszczowa będzie włączać się w projektowaną sieć w ul. Dolnej, biegnącą od końca zakresu przedmiotowej inwestycji do ul. Kosynierów. Na długości inwestycji należy zaprojektować również kanał technologiczny, który również swoją kontynuację będzie miał na odcinku projektowanym w osobnej dokumentacji.
4) Dokumentacja kolejnego odcinka ulicy sporządzana jest przez dewelopera realizującego inwestycję mieszkaniową na ul. Dolnej w rejonie ul. Kosynierów. Dokumentacje stanowiące etap I i II winny być do siebie dopasowane aby możliwa była ich realizacja i stanowiły spójny układ drogowy.
5) Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie dokumentu umożliwiającego zrealizowanie inwestycji w terenie tzn. wykonanie kompletnego wniosku oraz uzyskanie prawomocnego Zgłoszenia robót budowlanych (dalej: ZRB) lub decyzji Pozwolenie na budowę (dalej: PNB), ze wszelkimi wymaganymi
załącznikami, materiałami, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami itp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 12 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert. Do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta. Cena najkorzystniejszej oferty 59 778,00 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia tj. kwotę 30 000,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59778,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59778,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.