eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Wodzisław Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6471277603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogumińska 4

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@wodzislaw-slaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,128087,06bd1ba155d63729ad6189210237a2b5.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44c20cc9-f614-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00260460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00237928

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego - Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 20, 44-300 Wodzisław Śląski, fabrycznie nowego, pozbawionego wad i uszkodzeń samochodu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby podróżującej na wózku inwalidzkim w ramach zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych”. Rok produkcji pojazdu bazowego 2023. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd specjalistyczny spełniał wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ” (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 988 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

34114400-3 - Minibusy

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Art. 255 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 15 czerwca 2023 roku o godzinie 8:00 minął termin składania ofert do postępowania.
Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostaje unieważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.