eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › Dostawy dla Szpitala Powiatowego w Limanowej odczynników z zakresu serologii grup krwi z dzierżawą automatycznego analizatora (technika mikrotestów kolumnowych)Ogłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy dla Szpitala Powiatowego w Limanowej odczynników z zakresu serologii grup krwi z dzierżawą automatycznego analizatora (technika mikrotestów kolumnowych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304378

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183372710

1.5.8.) Numer faksu: 183372710

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpitallimanowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallimanowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.szpitallimanowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy dla Szpitala Powiatowego w Limanowej odczynników z zakresu serologii grup krwi z dzierżawą automatycznego analizatora (technika mikrotestów kolumnowych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d697b76-ff9a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00260352

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00163042/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawy odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi z dzierżawą analizatora

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00241114

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZ/33/D/P/LW/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 589448,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy dla Szpitala Powiatowego w Limanowej odczynników z zakresu serologii grup krwi z dzierżawą automatycznego analizatora (technika mikrotestów kolumnowych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik pn. Formularz asortymentowo - cenowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 695881,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 695881,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.