eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin - Dziechciniec w miejscowości ŻanęcinOgłoszenie z dnia 2023-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpotwock.eb2b.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdpotwock.eb2b.com.pl/edit-auction.html/394747

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c9f9a1f-f090-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00260196

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060167/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec w miejscowości Żanęcin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216235

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP/P-12/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4079986,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec od km 0+000 do km 1+169 gmina Wiązowna, powiat otwocki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej, budowy odwodnienia, usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, budowy kanału technologicznego, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych, usunięcia drzew oraz budowy dwóch przepustów
2) W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót:
a) Wykonanie robót rozbiórkowych polegających na rozebraniu:
- nawierzchni bitumicznych około 500 m2
- nawierzchni z kostki brukowej około 190 m2,
- ogrodzeń wraz z bramą i furtką około 710 mb,
- dwóch obiektów mostowych,
b) Budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3 m
c) Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej z kostki betonowej o gr. 8 cm koloru czerwonego typu podwójne T (behaton),
- zjazdy istniejące należy dostosować do szerokości bram, przy czym nie mogą posiadać szerokości jezdni większej niż szerokość jezdni drogi powiatowej,
- zjazdy projektowane (nowe) będą posiadać szerokość jezdni przy zjazdach indywidualnych min. 3 m, zaś przy zjazdach publicznych min. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami, przy czym szerokość jezdni będzie nie większa niż szerokość jezdni drogi powiatowej
- w rejonie zjazdów należy obniżyć krawężnik do poziomu jezdni
d) Budowę odwodnienia nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo – rowerowej będzie realizowane powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów oraz wpustami pod chodnikowymi do drenażu francuskiego – drenaż francuski wykonany pod ścieżką pieszo – rowerową, wypełniony kruszywem w geowłókninie.
e) Wykonanie przepustów po drogą
f) Poszerzenia nawierzchni jezdni oraz nowej nawierzchni jezdni na przebudowanym przepuście,
g) Przebudowa sieci teletechnicznej,
h) Przebudowa sieci elektroenergetycznej
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin – Dziechciniec od km 0+000 do km 1+169 gmina Wiązowna, powiat otwocki
4) UWAGA: Wszystkie elementy BRD, które zostały wskazane w projekcie Stałej Organizacji Ruchu jako do przestawienia lub jako istniejące wymienić na nowe,
5) UWAGA: na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawarcia w imieniu Zamawiającego umów na usunięcie kolizji z gestorami sieci,
6) UWAGA: Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem kolizji i zawarciem umów na usunięcie kolizji z gestorami sieci,
7) UWAGA: Wykonawca z imieniu Zamawiającego uzyska decyzję zezwalającą na użytkowanie,
8) UWAGA: Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. ciągłych opadów śniegu lub deszczu, niskich temperatur powietrza w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. na wniosek Zamawiającego lub Inspektora roboty zostaną wstrzymane na czas niekorzystnych warunków atmosferycznych, a Wykonawca nie może rościć z tego tytułu żadnych roszczeń w szczególności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania prac biorąc pod uwagę powyższy okres tak aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie.
9) UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WYKONANIA W MIEJSCE ROZEBRANYCH OGRODZEŃ NOWYCH OGRODZEŃ W SYSTEMIE PANELOWYM lub przestawienie istniejących ogrodzeń oraz wykonawca jest zobowiązany do przestawienia istniejących bram i furtek
10) Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bierze odpowiedzialność za jego prawidłowe zabezpieczenie co jest równoznaczne z prawidłowym jego zabezpieczeniem i utrzymaniem również w okresie zimowym oraz zabezpieczeniem rozpoczętych robót przed ich degradacją;
11) Wykonawca przed wprowadzeniem organizacji ruchu zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie powiatowego inżyniera ruchu,
12) Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania stosownego zatwierdzenia oraz wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy. Po zakończonych robotach Wykonawca wprowadzi stałą organizację ruchu
13) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie materiałów pochodzących z rozbiórki,
14) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablicy informacyjnej przed realizacją inwestycji oraz po jej realizacji według wzoru określonego przez Zamawiającego,
15) Po zakończonych robotach Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzić będą między innymi:
 wyniki badań,
 atesty,
 deklaracje zgodności,
 dokumentacja fotograficzna,
 zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji,
 zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu,
 dokumenty wskazane w dokumentacji projektowej jako wymagane do odbioru robót,
 dokument potwierdzający fakt złożenia inwentaryzacji powykonawczej (Wykonawca po otrzymaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zobowiązany jest do dostarczenia oryginału do Zamawiającego)
 oświadczenie kierowania budowy,
 inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.