eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku.Ogłoszenie z dnia 2022-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48775416409

1.5.8.) Numer faksu: +48775416411

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7c01220-3631-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00259404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005936/43/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00245960/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DOA-X.272.19.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku w Mosznej poprzez częściowe zagospodarowanie terenu, w tym utworzenie parterów ogrodowych w pobliżu zachodniego skrzydła budynku Zamku.
Rewitalizacja dotyczy poprawienia stanu technicznego i ogólnego wyglądu strefy „G” poprzez wykonanie murków oporowych oraz schodów terenowych. Następnie wykonane zostaną trawniki dywanowe z krokusami oraz nasadzenia roślin parkowych w tym krzewów liściastych i iglastych oraz bylin traw, wraz z ich trzyletnią pielęgnacją. Szczegółowy wykaz roślin zawiera dokumentacja dendrologiczna stanowiąca element projektu budowlanego. Dodatkowo planuje się montaż elementów małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03120000-8 - Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pismem z dnia 22.11.2021 r. został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny złożonej oferty, bowiem zaproponowana przez Wykonawcę cena była niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert o ponad 30%. Zamawiający zażądał od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. W odpowiedzi na ww. wezwanie Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przedłożył w dniu 25.11.2021r. wyjaśnienia wraz z dowodami.
Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wyliczenia ceny wraz z dowodami, stanowiły przedmiot rozprawy o sygn. akt KIO 3738/2021 na które wniesiono w dniu 27.12.2021 r. odwołanie. Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.01.2022 orzekła: „(…) Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) oferty Przystępującego, którego wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniły podanej w ofercie ceny”(…).
Wykonując postanowienia wyroku z dnia 24 stycznia 2022 r. sygn. akt KIO 3738/21, Zamawiający unieważnił w dniu 03.03.2022 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 22.12.2021 r. oraz odrzucił ją na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Pzp. W związku z powyższym unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 255 pkt 3, gdyż kolejna oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.