eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Dostawa sprzętów AGD wyposażenia kuchni dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.Ogłoszenie z dnia 2022-07-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętów AGD wyposażenia kuchni dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8194710

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd401287-f844-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętów AGD wyposażenia kuchni dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd401287-f844-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00257611

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040234/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa sprzętu AGD/RTV na potrzeby jednostek podległych Gminie Stalowa Wola

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231510/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-II.271.115.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 178318,43 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2114,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętów AGD służących jako wyposażenie kuchni w poniższych jednostkach organizacyjnych Gminy Stalowa Wola:
1) Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Stalowej Woli
ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli
ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola.
4) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Stalowej Woli,
ul. Wańkowicza 72/2, 37-450 Stalowa Wola
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienie na własny koszt do siedziby każdej z ww. jednostek wraz z wniesieniem i przekazaniem upoważnionej osobie z każdej jednostki, po wcześniejszym ustaleniu dokładnej daty i godziny dostawy z każdą z jednostek, mając na uwadze godziny pracy każdej z nich.
3. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy z każdą z jednostek, nie później jednak niż 1 dzień przed planowaną dostawą.
4. Wszystkie artykuły muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt tj. znak firmowy producenta, kod produktu.
5. Wykonawca składając ofertę zapewnia, że udzieli na dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia sprzęty 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do poszczególnych Zamawiających.
6. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia, że jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczyć artykuły zgodne z opisem, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz że kwota złożonej Oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności przygotowania, dostawy i rozładunku w siedzibie Zamawiającego oraz, jeżeli jest to konieczne do zachowania gwarancji, podłączenia we wskazanym miejscu zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia. Wymienione powyżej czynności związane z realizacją zamówienia powinny być realizowane w każdej z jednostek wymienionych w Rozdziale I.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie potwierdzona każdorazowo Protokołem odbioru (Załącznik nr 1 do wzoru Umowy), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, odrębnie dla każdej jednostki.
8. Szczegółowy opis asortymentu w rozbiciu na ww. jednostki organizacyjne, został przedstawiony w Załączniku nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39711130-9 - Chłodziarki

39711210-4 - Rozdrabniacze żywności

39711211-1 - Miksery kuchenne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający – jednostki organizacyjne Gminy Stalowa Wola nie mogą zwiększyć środków do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 3 955,69 zł zaoferowanej przez Wykonawcę PH ENERGIA S.C., ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce (najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3955,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3955,69 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.