eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Zakup kuropatwy zwyczajnejOgłoszenie z dnia 2022-07-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup kuropatwy zwyczajnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625014200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wos@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c104637-fc2b-11ec-8000-d680d39e541a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup kuropatwy zwyczajnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c104637-fc2b-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039639/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup kuropatwy zwyczajnej w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności poprzez odbudowę populacji kuropatwy zwyczajnej na terenie powiatu kaliskiego”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239813/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 140000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3000 sztuk kuropatwy zwyczajnej (Perdix perdix) do zasiedleń na terenie powiatu kaliskiego.
2. Dostarczane kuropatwy będą spełniać następujące warunki:
1) wiek minimum 14 tygodni,
2) zaszczepione od pomoru drobiu i odrobaczone,
3) dobrze opierzone i lotne.
3. Stan zdrowotny ptaków musi zostać potwierdzony pisemnie przez lekarza weterynarii (aktualny na dzień dostawy).
4. Wykonawca dostarczy kuropatwy własnym transportem na miejsce odbioru pod adresem: ul. Józefa Kurzawy 5A, 62-874 Brzeziny.
5. Kuropatwy zostaną dostarczone w pojemnikach jednorazowych lub klatkach wielokrotnego użytku. Minimalna liczba ptaków w jednym pojemniku/klatce wynosi 10 sztuk lub wielokrotność liczby 10. W przypadku dostawy ptaków w klatkach wielokrotnego użytku Zamawiający przygotuje je do zwrotu w miejscu odbioru najpóźniej w ciągu 10 godzin od momentu dostawy.
6. Koszty transportu na miejsce dostawy oraz koszty pojemników jednorazowych lub odbioru klatek wielokrotnego użytku z miejsca dostawy są wliczone w cenę wykonania przedmiotu umowy.
7. Kody opisujące przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV:
1) 03325000-3 (małe zwierzęta).

4.5.3.) Główny kod CPV: 03325000-3 - Małe zwierzęta

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135000 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.