eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozy › Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072329860

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szkolna 1

1.4.2.) Miejscowość: Kozy

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-340

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 602240033

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gzosip@gzosip.kozy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253883

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00253860

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.7. Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne

Przed zmianą:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c592a99d-0079-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Po zmianie:
https://gzosip_kozy.bip.gov.pl/zamowienie-publiczne/

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024. Szacunkowa liczba uczniów25. Dowóz do szkół na terenie Bielska-Białej, Czechowic-dziedzic i Kóz.

Po zmianie:
Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kozy do szkół, ośrodków i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024. Szacunkowa liczba uczniów 25. Dowóz do szkół na terenie Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic i Kóz.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Oferta przetargowa (złożona do upływu terminu składania ofert) winna zawierać:
a) formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ; wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; w miejscach oznaczonych gwiazdką należy skreślić niewłaściwy zapis,
b) dokumenty jednoznacznie potwierdzające prawo osoby podpisującej dokumenty przetargowe do dokonywania tej czynności (np. pełnomocnictwo),
c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII pkt 1 SWZ– załącznik nr 2 do SWZ, zawierające zaznaczone poszczególne oświadczenia w punktach: 1,2,3,5
d) ewentualnie oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII pkt. 3 SWZ w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
e) ewentualnie zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale XVII pkt 5 SWZ.

Po zmianie:
Wykaz podmiotowych środków dowodowych zawiera rozdział XVII SWZ
1. Wykonawca do oferty (składanej do upływu terminu składania ofert) dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 2 do SWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców.

3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Powyższe zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 pkt 1 -3 ustawy Pzp.

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczenia o którym mowa w ust. 3 rozdziału XVII SWZ, składanego wraz z ofertą).

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.