eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa narzędzi urologicznychOgłoszenie z dnia 2023-06-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa narzędzi urologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital im. Marciniaka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006320384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-049

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa narzędzi urologicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad3d90d0-075d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140909/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.3 Dostawy narzędzi chirurgicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

CZ. 1 UZASADNIENIA TRYBU:W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę narzędzi urologicznych, spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 305 pkt. 1, art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a), pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywołanymi przepisami Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdyż zamówienie na ww. dostawy może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
Dostarczone narzędzia urologiczne muszą być kompatybilne z posiadanymi narzędziami firmy RZ, które posiada Blok Operacyjny, Poradnia Urologiczna oraz Pracownia Endoskopowa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZ/430/401-EM/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 76834,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi urologicznych wg „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część niniejszego zaproszenia, który stanowić będą załączniki do umowy. Miejsce wykonywania ww. dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wynegocjowana umowa. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 2 miesiące.
CZ. 2 UZASADNIENIA TRYBU:Szpital zawarł stosowne umowy po przetargowe na narzędzia urologiczne firmy RZ w 2021 i 2022r (umowa nr 03/401/EM/21 z dnia 29 lipca 2021r; umowa nr 10/EM/22 z dnia 19 września 2022r). Gwarancja na zakupiony asortyment ustalona została w postanowieniach umowy po przetargowej na 36 miesiące w przypadku umowy nr 03/401/EM/2021 oraz 12 miesięcy w przypadku umowy nr 10/EM/2022. Zakup nowych zestawów od innych dostawców skutkował by nieuzasadnionym pod względem ekonomicznym wydatkowaniem dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych procedur medycznych z zakresu urologii i onkologii.
Główną okolicznością jest brak powszechnej dostępności do specjalistycznych procedur medycznych z zakresu urologii w tym onkologicznej w regionie Dolnego Śląska i gwałtowny wzrost liczby nowych pacjentów kierowanych do Szpitala, spowodowany koniecznością pilnego ich przejęcia z niefunkcjonującego Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy – nastąpiło nagłe zawieszenie jego działalności, co jednoznacznie wpływa na zwiększenie wykonywania procedur z zakresu urologii w tym onkologicznej na co Szpital nie był przygotowany. Brak odpowiedniej ilości i rodzaju narzędzi urologicznych oraz znaczący wzrost liczby przyjmowanych do Szpitala pacjentów utrudnia ich należną diagnostykę oraz wydłuża znacząco czas oczekiwania na kompleksowe zaopatrzenie pacjentów w stanach nagłych, często zagrażających życiu (praca Szpitala w systemie ostro dyżurowym). Na posiadanych Oddziałach Urologii i Onkologii Urologicznej istnieje konieczność bezzwłocznego wykonywania badań pacjentom i jest konieczna kompleksowa diagnostyka pacjentów zgodnie z zawartymi umowami i kontraktami z podmiotami zewnętrznymi.
Szpital jak podmiot, który realizuje kontrakt z NFZ musi:
 przestrzegać warunków wynikających z zawartych umów,
 przestrzegać wymogu kolejki oczekujących w ramach zapisów na planowane badania,
 przestrzegać planowanych terminów badań dla pacjentów onkologicznych będących w trakcie terapii – leczenia,
 organizować tak leczenie, aby każdy pacjent miał nieograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych zarówno dla pacjentów hospitalizowanych jaki i również dla pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym (m.in. CITO, po wypadkach). Szpitalny Oddział Ratunkowy zaopatruje około 150 pacjentów na dobę a posiadanie szeregu oddziałów zabiegowych niejako wymusza konieczność pilnej diagnostyki. Ponadto Szpital obligują i determinują:
 przestrzeganie instrukcji instrukcji obsługi posiadanego sprzętu,
 niemożliwość zastosowania części składowych innych producentów, aby urządzenie nie utraciło statutu urządzenia medycznego i gwarancji
 wysokie koszty transportu pacjenta do innej jednostki (karetka transportowa lub też karetka typu R) oraz angażowanie w te transporty dodatkowego personelu medycznego w tym niejednokrotnie lekarza,
 wydłużenie czasu uzyskania diagnozy, co wpływa niekorzystnie na stan zdrowa pacjenta.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82981,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82981,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82981,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAGNUS MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9131616752

7.3.3) Ulica: ul. DŁUGA, nr 37

7.3.4) Miejscowość: WILCZKÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 55-320

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82981,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

CZ. 3 UZASADNIENIA TRYBU:Zamawiający działa w szczególnej sferze usług tj. w ochronie zdrowia i życia ludzkiego, stąd prowadząc swoją działalność, ma obowiązek i powinien tak określić swoje wymagania, opierając się na swojej wiedzy, doświadczeniu i potrzebach, by mógł zaopatrywać się w materiały/usługi najwyższej klasy, tak by zdrowie i życie człowieka, chronione przez przepisy ustawy zasadniczej – Konstytucji RP w art. 68 – było chronione w sposób możliwie najszerszy i optymalny (wyrok ZA z dnia 3.02.2005 r. sygn. ZO/0-53/05.).
Nadto obowiązek Szpitala wynikający z art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 160), precyzującego, że: „Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia” powoduje, że Zamawiający znając swoje potrzeby, standardy światowe oraz praktykę tak organizuje swoją działalność (m.in. umowy z podwykonawcami), by każdy potencjalny pacjent mógł być leczony bez zbędnej zwłoki w sposób optymalny przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, a hospitalizacja odbywała się bez komplikacji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.