eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Postępowanie na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku WSSE w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3".Ogłoszenie z dnia 2023-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Postępowanie na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku WSSE w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-251

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895248358

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wsse.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

wsse.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Postępowanie na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku WSSE w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-645ba0e4-749c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040486/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Nadzór inwestorski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: „Wsparcie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez dostosowanie pomieszczeń laboratorium do standardów BSL3” POIS.11.03.00-00-0189/22

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476680/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia Nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3. Przebudową mają być objęte pomieszczenia istniejącego laboratorium diagnostycznego usytuowanego na XI piętrze budynku. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię istniejącego laboratorium Inwestor podjął decyzję o nadbudowie o jedną kondygnację niższej części budynku WSSE , dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie powierzchni użytkowej laboratorium o ok. 50 %.


Zamówienie będzie realizowane na podstawie PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO (zwany dalej również PFU) p.n.: Nadbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem zamówienia. Identyfikator działki na której planowana jest inwestycja: 286201_1.0075.34/4
Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: „Wsparcie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez dostosowanie pomieszczeń laboratorium do standardów BSL3”
POIS.11.03.00-00-0189/22
W sytuacji, gdy Zamawiającemu nie zostaną przyznane środki publiczne na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione na podstawie art. 257 ustawy z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wybrany Wykonawca robót budowlanych dnia 11.05.2023 r. odmówił podpisania umowy na pierwotnie określony zakres inwestycji, która przewidywała nadbudowę i rozbudowę laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, ponieważ od złożenia ofert w postepowaniu na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj do momentu podpisania umowy upłynęło ok. 6 miesięcy, zatem zmianie uległa sytuacja na rynku dotycząca średnich cen robót i materiałów budowlanych. W związku z tym weryfikacji, zmianie oraz ograniczeniu rzeczowemu robót uległ zakres w dokumentacji PFU, adekwatnie do środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający. Zakres rzeczowy opisany w pierwotnie przeprowadzonym i unieważnionym postępowaniu znacząco różni się od tego, który został zawarty w obecnie prowadzonym, powtórnym postepowaniu. Zmianie musiałby ulec również zakres rzeczowy w postępowaniu na usługę nadzoru, w którym wybrano ofertę najkorzystniejszą – ofertę firmy INSPEC Sp. z o.o. Dokonanie zmian w zakresie rzeczowym opisanym w SWZ przez Zamawiającego po wyborze oferty jest prawnie zabronione, a takie zmiany są konieczne do wprowadzenia. Dlatego wybierając ofertę INSPEC Sp. z o.o. i zawierając z Wykonawcą umowę, z uwagi na to, że zakresy rzeczowe z obecnego postępowania na roboty budowlane i usługi nadzoru nie są zbieżne ze sobą, powstaje wada niemożliwa do usunięcia, która powoduje brak możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy. W związku z powyższym postanowiono unieważniono postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118080,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 442185,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.