eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › "Ochrona Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Ochrona Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001366878

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Wolności 3

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3960910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum.sroda@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mr.powiat.sredzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Ochrona Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa9418e8-06ba-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa9418e8-06ba-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Regionalne z siedzibą w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 3;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
e-mail: rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających Statutu Muzeum Regionalnego w Środzie śląskiej, na podstawie art. 6 ust. lit a i e Rozporządzenia
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umów oraz okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/1/MRŚŚ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy bezpośredniej ochrony fizycznej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska.
Obiekt podlega obowiązkowej ochronie i jest umieszczony w wojewódzkiej ewidencji obiektów i obszarów podległych obowiązkowej ochronie.
Bezpośrednia całodobowa ochrona fizyczna Muzeum realizowana przez 4 (słownie: czterech) kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego.
Bezpośrednia ochrona fizyczna będzie realizowana zgodnie z aktualnym Planem Ochrony Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.
Szczegóły dotyczące sposobu sprawowania ochrony zostaną ustalone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wybranego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zainstalowania na terenie Muzeum certyfikowanych nadajników, podłączenie ich do własnej stacji monitorowania alarmów i wyposażenie pracowników ochrony w piloty napadowe w celu wezwania w razie konieczności własnej uzbrojonej Grupy Interwencyjnej, która winna dotrzeć do obiektu w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

Bezpośrednia ochrona fizyczna realizowana będzie w 12-godzinnym systemie pracy.
Założenia dotyczące ilości roboczogodzin pracy pracowników ochrony:
1. Posterunek stały nr 1 – całodobowy, dwuzmianowy – jeden kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej;
2. Posterunek stały nr 2 – jednozmianowy, w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających, tj. wtorek – piątek w godz. 9.00 – 16.00 oraz sobota – niedziela w godz. 11.30 – 15.30 – jeden pracownik ochrony, a także w razie potrzeby w innych dodatkowych godzinach ustalonych przez dyrektora muzeum w związku z prowadzoną działalnością – jeden kwalifikowany pracownik ochrony;
3. Zakładana miesięczna ilość roboczogodzin: 900 (bez uwzględnienia ewentualnych godzin dodatkowych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Termin wykonania usługi

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg postanowień SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu patrolu (grupy interwencyjnej) do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 4 pracowników z minimum rocznym doświadczeniem w ochronie muzeów podlegających obowiązkowej ochronie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 108 ustawy PZP,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie oferowanych usług, wymaganych przez Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeśli potwierdzi, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) PLN.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia tj. kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w ilości niezbędnej do prawidłowego realizowania usługi (4 pracowników), posiadaniu własnej stacji monitorowania alarmów oraz własnej grupy interwencyjnej składającej się z co najmniej 2 uzbrojonych pracowników.
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonywał należycie w okresie 5 (pięciu) lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego minimum 2 (dwie) usługi polegające na stałej obsłudze (konserwacji systemów alarmowych) zabezpieczeń technicznych lub ochrony fizycznej w obiektach muzealnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; każda usługa przez minimum 2 lata (wykazane w zał. nr 7 do SIWZ).
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże Certyfikat ISO 9001:2015 na ochronę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców warunek, o którym mowa powyżej składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku (certyfikat musi posiadać tylko 1 konsorcjant).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia.
- Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 108 ustawy PZP,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie oferowanych usług, wymaganych przez Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeśli potwierdzi, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) PLN.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia tj. kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w ilości niezbędnej do prawidłowego realizowania usługi (4 pracowników), posiadaniu własnej stacji monitorowania alarmów oraz własnej grupy interwencyjnej składającej się z co najmniej 2 uzbrojonych pracowników.
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonywał należycie w okresie 5 (pięciu) lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego minimum 2 (dwie) usługi polegające na stałej obsłudze (konserwacji systemów alarmowych) zabezpieczeń technicznych lub ochrony fizycznej w obiektach muzealnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; każda usługa przez minimum 2 lata (wykazane w zał. nr 7 do SIWZ).
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże Certyfikat ISO 9001:2015 na ochronę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców warunek, o którym mowa powyżej składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku (certyfikat musi posiadać tylko 1 konsorcjant).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia.
- Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 108 PZP.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa wyżej powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie osób i mienia,
2) odpis z właściwego rejestru lub CEIDG,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w kwocie nie mniejszej niż 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) PLN.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów j/w, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5) certyfikat ISO 9001:2015
6)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
8) wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia
9) informacja o grupie kapitałowej
10) oświadczenie o wykonaniu usług
11) oświadczenie o dysponowaniu potencjałem

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

pzp Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:
a) zmiany w zakresie wynagrodzenia:
- jeżeli ulegną zmianie przepisy dotyczące wysokości podatku VAT czy składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne itp.
b) możliwość dokonania zmiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia.
c) możliwość dokonania zmiany terminu realizacji usługi.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platformy e-Zamówienia,https://ezamowienia.gov.pl.,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.