eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Ochrona osób i mienia w budynkach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wraz z obsługą systemów monitoringu, ochroną podczas imprez plenerowych i transportem zbiorów"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia w budynkach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wraz z obsługą systemów monitoringu, ochroną podczas imprez plenerowych i transportem zbiorów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000639512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 12

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625013484

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumwkaliszu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeumwkaliszu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia w budynkach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wraz z obsługą systemów monitoringu, ochroną podczas imprez plenerowych i transportem zbiorów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-baea49a3-06ce-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103286/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona osób i mienia w budynkach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wraz z obsługą systemów monitoringu, ochroną podczas imprez plenerowych i transportem zbiorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-baea49a3-06ce-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.: pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/pl/ i poczty elektronicznej adres e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl
Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamówienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/z uwzględnieniem zdania kolejnego.
Uwaga: Zamawiający nie korzysta z formularza ofertowego interaktywnego generowanego przez Platformę e-Zamówienia. W zakładce „Złóż ofertę” w polu „Wypełniony formularz oferty” Wykonawca dodaje plik stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (Formularz Ofertowy). W przypadku pojawienia się komunikatu Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego postępowania. Plik XYZ nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie” należy kliknąć przycisk Tak, chcę kontynuować”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, tel. 62 757 16 08;
• inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Joanna Hofman, tel. 62 757-16-08;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. „Ochrona osób i mienia w budynkach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w
Kaliszu wraz z obsługą systemów monitoringu oraz podczas imprez plenerowych i transportu zbiorów”, nr sprawy 2-TP-2023,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp),
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,
z późn. zm.) dalej „ustawą”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2-TP-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w niżej wymienionych obiektach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w drugiej połowie 2023 r. w następującym zakresie:
a) Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków
- ochrona fizyczna całodobowa (średniomiesięczny czas pracy około 736 h),
- obsługa Systemu Telewizji Przemysłowej, Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,
- obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez plenerowych,
- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.
b) Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz
- ochrona fizyczna całodobowa (średniomiesięczny czas pracy około 736 h).
- obsługa Systemu Telewizji Przemysłowej, Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,
- obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez plenerowych,
- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.
c) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
- ochrona fizyczna całodobowa (średniomiesięczny czas pracy około 736 h).
- obsługa Systemu Telewizji Przemysłowej, Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,
- obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez,
- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,
- przyjmowanie i wydawanie kluczy od poszczególnych pomieszczeń budynku,
- konwojowanie muzealiów w uzgodnionych terminach.
d) Sporządzenie Planu Ochrony Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (ul. Kościuszki 12 w Kaliszu) oraz uzgodnienie tego planu z właściwymi służbami. Spprządzenie planu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
Zadania pracowników ochrony opisano szczegółowo w załaczniku nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
Realizacja prawa opcji będzie polegała na zwiększeniu przewidywanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ilości zamawianych usług tj. poprzez wzmocnienie posterunków w wybrane dni lub we wskazanym okresie, o dodatkowe osoby lub zwiększenie ilości godzin pracy, w ilości maksymalnie 500 roboczogodzin. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w okresie nie przekraczającym czasu trwania umowy, na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe ze stawką za jedną roboczogodzinę objętą opcją taka samą jak w ofercie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części: brak możliwości prawidłowego wykonywania zamówienia przez kilku wykonawców, decyzja co do podziału zamówienia na określoną ilość części należy do Zamawiającego, dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby ryzyko niepowodzenia usługi przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia, gdyby nie złożono ofert na wszystkie części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie:
a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, t.j.: w tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 3, pkt. 1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej t.j.: Zamawiający wymaga, aby uczestnik postępowania był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 500.000 zł za jedno wydarzenie w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, t.j.: Zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
• wykonał przez okres co najmniej 6 miesięcy lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje przez okres co najmniej 6 miesięcy usługi ochrony osób i mienia u dwóch podmiotów, za kwotę min. 50.000 zł każda, wykonana w terminie ostatnich 12 miesięcy, przy czym przynajmniej jedna usługa powinna dotyczyć ochrony dóbr kultury,
• wykonał 1 konwój materialnych dóbr kultury,
• Wykonawca posiada co najmniej 1 samochód przystosowany do konwoju wartości muzealnych oraz co najmniej 2 samochody przystosowane do wykonywania patroli interwencyjnych, sprzęt i środki łączności niezbędne do wykonania zamówienia określone w niniejszej specyfikacji,
• Wykonawca utrzymuje stałe (24 godzinne) stanowisko kierowania ochroną,
• Wykonawca posiada trzy jednoczesne patrole interwencyjne,
• Wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia w następującym zakresie: wykaże, że wszystkie osoby wykonujące zamówienie są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz co najmniej jedna osoba jest wpisana ponadto na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, która wykonywała obowiązki związane z koordynowaniem procesu ochrony w okresie ostatnich 3 lat. Pracownicy ochrony powinni wykazywać się minimum 6 miesięcznym doświadczeniem przy wykonywaniu obowiązków ochrony mienia w przedsiębiorstwie, instytucji itp. oraz obsługą programów ochrony budynków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art.. 125 ust. 1 Pzp. O niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp , zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Wykonawca, w przypadku polegania na sytuacji podmiotów udostępniających mu zasoby, przedstawia oświadczenie tego podmiotu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ. Oświadczenia, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego w pkt 5.3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) aktualnej koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art.3,pkt.1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
b) wykazu usług wykonanych (załącznik nr 4), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okresy liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
c) wykazu osób (załącznik nr 5), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.
6.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp ., zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Brak przekazania przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w pkt 1 będzie jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie.
Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę lub/i wysokość składek na ubezpieczenie społeczne,
b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi (w tym m.in. wydłużenie, skrócenie godzin posterunku w trakcie dnia, zmniejszenie lub zwiększenie liczby posterunków o dodatkowe dni)
d) okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy będą mogły nastąpić niżej określone zmiany:
• termin realizacji umowy,
• likwidacja liczby posterunków – określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
• rozszerzenie lub zmniejszenie ilości godzin pracy na posterunkach (zmiana ilości godzin w dniu oraz dodanie dodatkowych dni), z zastrzeżeniem, iż w przypadkach dotyczących okazjonalnego zwiększenia ilości osób na posterunku lub długości jego trwania oraz w przypadku zmian nie przekraczających okresu 3 miesięcy, nie jest wymagany aneks do umowy,
• powstanie nowych posterunków, przy czym może to być spowodowane zarówno warunkami ochrony budynków wymienionych w ogłoszeniu, jak i również budynków nie wymienionych, co do których Zamawiający w chwili podpisania umowy nie mógł określić zasad ochrony w planie ochrony Muzeum,
• obsługa przez grupy interwencyjne nowych budynków na zasadach określonych w ogłoszeniu,
• zmiana osób wskazanych w ofercie, przy czym Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że osoby które proponuje mają takie same doświadczenie, uprawnienia i inne elementy wymagane w ogłoszeniu, co osoby wskazane w ofercie,
• zmiana w zakresie konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy z powodów zależnych od Wykonawcy lub w przypadku jeżeli Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują obowiązków w sposób zgodny z SWZ – Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń i dokumentów odnoszących się do nowego pracownika lub nowych pracowników, zgodnych z zapisami SWZ,
• w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy Pzp,
• w przypadku braku możliwości zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy mnie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadkach określonych w art. 456 Pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
• zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę,
• gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamówienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/z uwzględnieniem zdania kolejnego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamówienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/z uwzględnieniem zdania kolejnego.
Uwaga: Zamawiający nie korzysta z formularza ofertowego interaktywnego generowanego przez Platformę e-Zamówienia. W zakładce „Złóż ofertę” w polu „Wypełniony formularz oferty” Wykonawca dodaje plik stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (Formularz Ofertowy). W przypadku pojawienia się komunikatu Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego postępowania. Plik XYZ nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie” należy kliknąć przycisk Tak, chcę kontynuować”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.