eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000767428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Leśna 17

1.5.2.) Miejscowość: Wronki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 672540213

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolanalesnej.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f35d9c41-06cb-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253827

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00253799/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f35d9c41-06cb-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty, e-mail: sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl
lub Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne;
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalnych: Magdalena Walczak, tel. +48 672540213, email: sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl;
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”;
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania;
6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
i przekazuje się jako załączniki.
9) W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
16) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego
pod numerem telefonu +48 22 4587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”;
10) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Instrukcja użytkownika dostępna na stronie platformy w dziale FAQ https://ezamowienia.gov.pl/soz/faqs oraz
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Szczegóły w SWZ - brak miejsca w ogłoszeniu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach ul. Leśna 17, 64-510 Wronki, tel. +48 672540213, e-mail sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl, , www.szkolanalesnej.edu.pl, tel: 67 254 02 13, godz. do kontaktu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:00,
3) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich we Wronkach jest Pani Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel.: +48 504976690
4) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)” (nr postępowania: ZSNr1-ZP.271.1.2023);
5) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów,
w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora;
6) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 4) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 4) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą,
o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO;
8) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał
i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w Formularzu ofertowym;
Klauzule informacyjne RODO są dostępne: http://bip.szkolanalesnej.edu.pl/p,19,rodo
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z póżn. zm.)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Klauzule informacyjne RODO są dostępne: http://bip.szkolanalesnej.edu.pl/p,19,rodo
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z póżn. zm.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSNr1-ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 213582,11 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Nazwa nadana zamówieniu: „Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)”
2) Przedmiot nin. zamówienia obejmuje kompleksową sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E (GZ-50) o łącznym szacunkowym wolumenie 789294 kWh
w okresie dostaw (12 m-cy), do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – OPZ.
3) Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zakwalifikowany jest do grupy taryfowej: W-5.1
4) Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego.
5) Zamawiający informuje, iż aktualnie posiada umowę kompleksową, zawartą po raz kolejny, na czas określony, tj. do 30.10.2023 r. – aktualny sprzedawca: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa (PGNiG Grupa Orlen);
6) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zamówienie było wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm).
8) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należne wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od daty wystawionej faktury drogą elektroniczną (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert).
9) Zamawiający jest zwolniony z akcyzy (podmiot systemu oświaty).
10) Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202, z późn. zm.) - Zamawiający podlega ochronie taryfowej jako podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Paliwo gazowe w całości zużyte będzie na potrzeby podstawowej działalności. Zamawiający złożył stosowne oświadczenie. Ochronie podlega cały wolumen. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe od dnia 01-01-2024 r. w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE, chyba że przepisy ochronne zostaną przedłużone.
11) Wykonawca jest zobligowany do stosowania aktualnych stawek VAT na dzień składnia oferty (Zamawiający będzie rozliczał każdorazową fakturę na podstawie aktualnego, obowiązującego na dany okres rozliczeniowy podatku Vat).
12) Zamawiający informuje, że nie posiada umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych oraz nie jest członkiem programów lojalnościowych.
13) Zamawiający informuje, iż aktualnie ponosi opłatę abonamentową.
14) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione
w projekcie istotnych postanowień umowy.
15) Wskazana w załączniku nr 1 do umowy ilość gazu ziemnego jest wielkością szacunkową, prognozowaną przez Zamawiającego i może ulec zmianie do + 30% (prawo opcji) lub do – 30%. W przypadku zużycia przez Zamawiającego ilości gazu ziemnego poniżej lub powyżej prognozowanej ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe, ani prawne
z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji wymaga złożenia Wykonawcy stosownego oświadczenia przez Zamawiającego i jest wiążące dla Wykonawcy w zakresie weń określonym. Przewiduje się możliwość wykonania prawa opcji przez cały okres ważności umowy.
16) Zamawiający informuje, że łączna ilość gazu ziemnego zużytego w okresie dostawy nie będzie mniejsza od 70% łącznej ilości prognozowanej.
17) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 262706,00 zł.
18) Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy. W przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.
19) Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa.
20) Wskazane w postępowaniu punkty poboru, tj. ich numery, grupy taryfowe oraz zamówione moce godzinowe, zgodne są z informacjami zawartymi na fakturach wystawianych przez obecnego sprzedawcę. Jeżeli dane ulegną zmianie w trakcie procedury – Zamawiający zaktualizuje dane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

15) Wskazana w załączniku nr 1 do umowy ilość gazu ziemnego jest wielkością szacunkową, prognozowaną przez Zamawiającego i może ulec zmianie do + 30% (prawo opcji) lub do – 30%. W przypadku zużycia przez Zamawiającego ilości gazu ziemnego poniżej lub powyżej prognozowanej ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe, ani prawne
z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji wymaga złożenia Wykonawcy stosownego oświadczenia przez Zamawiającego i jest wiążące dla Wykonawcy w zakresie weń określonym. Przewiduje się możliwość wykonania prawa opcji przez cały okres ważności umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 12.3. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + T
12.4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą łączną liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
12.5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

UWAGA !

1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ustanawia warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli wykonawca jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualną umowę
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego, jeżeli wykonawca nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;
Odnośnie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia posiada ww. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustanawia warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie ustanawia warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Wykaz rozwiązań równoważnych wraz z dowodami potwierdzającymi równoważność, o których mowa w Rozdz. II pkt 1 SWZ (jeżeli dotyczy), Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy), Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby oraz zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy), Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
• jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że SWZ lub umowa stanowią inaczej,
4) Szczegółowe zapisy dot. zmian postanowień zawartej umowy zawiera zał. nr 2 do SWZ dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
– prosimy o zapoznanie się.
-waloryzacja,
- zawsze dopuszczalne są zmiany, o których mowa w art. 455 uPzp
Szczegóły w zał. nr 2 do SWZ - brak miejsca w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.