eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubrza › Dostawa materiałów wodociągowych - modernizacja sieci wodociągowej Gminy LubrzaOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów wodociągowych – modernizacja sieci wodociągowej Gminy Lubrza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubrza

1.3.) Oddział zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530991090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Harcerska

1.5.2.) Miejscowość: Lubrza

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@lubrza.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgkim-lubrza.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fb75acb-e53e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów wodociągowych – modernizacja sieci wodociągowej Gminy Lubrza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fb75acb-e53e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058555/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa materiałów wodociągowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196689

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGKiM400/01/05/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 436717,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych w asortymencie:
1) trójnik kołnierzowy T DN 150x50 (DN 50 odejście na odpowietrznik), PN 10 – szt. 12;
2) zespół napowietrzający – odpowietrzający DN 50 do bezpośredniej zabudowy w ziemi 1055mm, PN 10 – kpl. 12;
3) kręgi betonowe o śr. wew. 600mm, śr. zew. 800mm, wys. 500mm – szt. 50;
4) kręgi betonowe o śr. wew. 600mm, śr. zew. 800mm, wys. 500mm z dnem – szt. 12;
5) pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 800mm – szt. 12;
6) miękkouszczelniająca zasuwa klinowa żeliwna, równoprzelotowa DN 150, PN 10 Fig 002, F5, L-350 z obudową teleskopową – szt.14;
7) skrzynia żeliwna do zasuw – szt. 14;
8) króciec kołnierzowy FF DN 150 osiem otworów o długości L-400mm – szt. 52;
9) łącznik kołnierzowy DN 150 do rur PE, PN 10 osiem otworów – szt. 52;
10) rury z PE100 SDR17 160mm łączone metodą zgrzewania – m 5880;
11) rury z PE100 SDR11 RC 160mm łączone metodą zgrzewania – m 108;
12) kolanka doczołowe 160mm SDR17 45 stopni – szt. 40;
13) kolanka doczołowe 160mm SDR17 90 stopni – szt. 12;
14) kolanka doczołowe 160mm SDR17 30 stopni – szt. 20;

4.5.3.) Główny kod CPV: 44162500-8 - Rurociągi wody pitnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44163100-1 - Rury

44114200-4 - Produkty betonowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 437913,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 476538,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 437913,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NEPTUN Spółka z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 431173793

7.3.3) Ulica: Metalurgiczna 1C

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-234

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 437913,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.