eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › (2)Roboty remontowo budowlane związane z przystosowaniem placówek edukacyjnych w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępna Szkoła".Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
(2)Roboty remontowo budowlane związane z przystosowaniem placówek edukacyjnych w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępna Szkoła".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386923990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikornik 1

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 239 13 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp16.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp16.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6594c570-d23d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 w Gliwicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367338230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 279 98 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp12.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsp12.bip.gliwice.eu/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(2)Roboty remontowo budowlane związane z przystosowaniem placówek edukacyjnych w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępna Szkoła".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6594c570-d23d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107890/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace związane z dostosowaniem placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Dostępna Szkoła” , w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00162592

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP16.26.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1019046,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane w placówkach oświatowych:
• Zespół Szklono - Przedszkolny nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowa 29
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16 w Gliwicach ul. Sikornik 1
związane z dostosowaniem części pomieszczeń na potrzeby edukacji dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach SWZ:
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót.
Ze względów organizacyjnych zamawiający podzielił zamówienie na dwie części.
Część nr I
Roboty remontowo budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń w ZSP nr 12 w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.

W ramach zamówienia przewidziano wykonanie w obrębie placówki robót ogólnobudowlanych i instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
Załączniku nr 6.1.1 – Dokumentacji projektowej: Projekt dostosowania dwóch placówek edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami – opracowanej przez pracownie projektową A la Carte (w zakresie dotyczącym ZSP nr 12)
Załączniku nr 6.2.1 – Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznikunr 6.3.1 – Przedmiarach robót (w zakresie dotyczącym ZSP nr 12)
Ze względu na specyfikę obiektu, na terenie którego będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych na terenie czynnych placówek oświatowych i uwzględnienia tego faktu w harmonogramie robót oraz zaleca dokonania wizji lokalnej na etapie przygotowywania oferty. Z powodów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w czasie i w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki. Zalecany termin realizacji robót to okres wakacyjny.
Uwaga:
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na materiały i urządzenia z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 565325,81 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane w placówkach oświatowych:
• Zespół Szklono - Przedszkolny nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowa 29
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16 w Gliwicach ul. Sikornik 1
związane z dostosowaniem części pomieszczeń na potrzeby edukacji dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach SWZ:
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót.
Ze względów organizacyjnych zamawiający podzielił zamówienie na dwie części.
Część II
Roboty remontowo budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń w ZSP nr 16 w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.

W ramach zamówienia przewidziano wykonanie w obrębie placówki robót ogólnobudowlanych i instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach oraz w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie załączonego PFU dostosowanie pomieszczenia biblioteki szkolnej do aktualnych potrzeb Szkoły.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony:
Załączniku nr 6.1.2 – Dokumentacji projektowej: Projekt dostosowania dwóch placówek edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami – opracowanej przez pracownie projektową A la Carte (w zakresie dotyczącym ZSP nr 16)
Załączniku nr 6.1.3 Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy pomieszczeń biblioteki w ZSP nr 16 opracowany przez Ala Carte
Załączniku nr 6.2. – Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Załączniku nr 6.3.2 – Przedmiary robót (w zakresie dotyczącym ZSP nr 16)

Ze względu na specyfikę obiektu, na terenie którego będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych na terenie czynnych placówek oświatowych i uwzględnienia tego faktu w harmonogramie robót oraz zaleca dokonania wizji lokalnej na etapie przygotowywania oferty. Z powodów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w czasie i w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki. Zalecany termin realizacji robót to okres wakacyjny.
Uwaga:
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na materiały i urządzenia z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 453693,89 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 543132,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 697160,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 543132,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE MULTUS ANDRZEJ BOBKOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6480104486

7.3.3) Ulica: TORUŃSKA 7

7.3.4) Miejscowość: GLIWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zubek-Bud Zbigniew Kaleta Roboty budowalne

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543132,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-02 do 2023-08-18

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 394117,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 450108,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 415000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma A.S MichałŚwiderek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312371235

7.3.3) Ulica: Plebańska 9/3

7.3.4) Miejscowość: GLIWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 415000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-18 do 2023-08-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.